Is glyfosaat een hormoonverstorende stof?

Volgens de criteria uit de Verordening 1107/2009 is glyfosaat geen hormoonverstorende stof.

Tijdens een EU-evaluatie van een werkzame stof wordt steeds nagegaan of de thans bekende toxicologische werkingswijzen verband houden met een hormonaal effect, wat inhoudt dat dus systematisch een evaluatie van de endocriene eigenschappen plaatsvindt. Wat glyfosaat betreft heeft EFSA in slechts één enkele studie effecten geciteerd waarvan niet valt uit te sluiten dat ze het gevolg zijn van een endocriene werkingswijze; in alle andere ingediende studies werd dergelijk effect echter niet vastgesteld. Intussen heeft een producent van glyfosaat medegedeeld te beschikken over recent uitgevoerde specifieke aanvullende studies die moeten aantonen dat er geen sprake is van een hormonale werking. In het commissievoorstel tot vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat wordt de producenten gevraagd deze informatie tegen 1 augustus 2016 in te dienen.

In afwachting van de definitieve criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen gelden vandaag nog de zogenaamde interim (voorlopige) criteria, zoals vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens deze interim criteria is glyfosaat geen hormoonverstorende stof.