Ctgb adviseert minister van Economische Zaken over glyfosaat

Het Ctgb adviseert minister Kamp van Economische Zaken in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de stof glyfosaat opnieuw voor tien jaar toe te laten. Dit advies ging op 11 september ’17 naar de Tweede Kamer.

Glyfosaat is de werkzame stof die gebruikt wordt in diverse onkruidbestrijdingsmiddelen. Het Ctgb concludeert dat de wetenschappelijke beoordeling door Duitsland en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA conform het wettelijk EU-toetsingskader is gedaan. Overeenkomstig de Europese procedures, heeft het  Ctgb de Duitse beoordeling al eerder kritisch bekeken. Het Ctgb benadrukt nog eens dat producent Monsanto geen enkele invloed had op de Europese besluitvorming, er is geen gebruik gemaakt van informatie uit de zgn. ‘Monsanto papers’.

Op grond van de gebruikte studies wordt geconcludeerd dat glyfosaat niet kankerverwekkend, niet mutageen en niet reprotoxisch (niet schadelijk voor de vruchtbaarheid of het - ongeboren- kind) is. Wel wil het Ctgb de mogelijkheid hebben om bij het toelaten van glyfosaathoudende middelen maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater. Uit glyfosaat ontstaat de metaboliet (afbraakstof) AMPA en zowel glyfosaat, als AMPA komen voor op de ‘Lijst met probleemstoffen voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater’. Om deze belasting terug te dringen nam de minister van Infrastructuur en Milieu eerder maatregelen tegen het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding.

Het voorstel van de Europese Commissie komt op zijn vroegst in oktober ’17 in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (SCoPAFF)  ter stemming. Het advies van het Ctgb aan de minister van Economische Zaken kunt u hier in zijn geheel lezen.