Voorgenomen besluit: geen wetenschappelijke onderbouwing om toelatingen neonicotinoïden in te trekken

De Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels verzoeken het Ctgb de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden in te trekken. De organisaties overleggen bij hun verzoek echter geen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken als onderbouwing. De wetenschappelijke onderbouwing is in een eerdere fase al door het Ctgb beoordeeld, en wijst niet op ontoelaatbare risico’s voor mens, dier of milieu, waardoor het Ctgb de toelating van deze middelen zou moeten intrekken. Het College is daarom voornemens het verzoek voor de aangehouden middelen niet in behandeling te nemen en het verzoek voor de in behandeling genomen middelen af te wijzen.

Met de publicatie in de Staatscourant start vrijdag 28 oktober 2016 de inzagetermijn van het voorgenomen besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het verzoek van de Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.

Het voornemen tot niet in behandeling nemen van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

 • Admire met de werkzame stof imidacloprid (11483 N)
 • WOPRO Imidacloprid 70 WG, afgeleide toelating van
  Admire (11483 N), met de werkzame stof imidacloprid (14644 N)
 • Gaucho Tuinbouw met de werkzame stof imidacloprid (12341 N)
 • Kohinor 700 WG met de werkzame stof imidacloprid (13831 N)
 • Potatoprid met de werkzame stof imidacloprid (14345 N)
 • Calypso met de werkzame stof thiacloprid (12452 N)
 • Dadian, voorheen CALYPSO, parallelle toelating op Calypso (12452N), met de werkzame stof thiacloprid (13007 N)

Het voornemen tot afwijzing van het intrekkingsverzoek betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

 • Actara met de werkzame stof thiamethoxam (12679 N)
 • Cruiser 70 WS met de werkzame stof thiamethoxam (12852 N)
 • Exemptor met de werkzame stof thiacloprid (13138 N)

De zienswijzeprocedure

Voorafgaand aan de ter inzagelegging heeft het Ctgb in de Staatscourant kennis van het voorgenomen besluit gegeven. Het voorgenomen besluit ligt vanaf 28 oktober tot 25 november ter inzage op het kantoor van het Ctgb en staat gedurende deze periode ook online.
Belanghebbenden kunnen - tot 25 november 2016 - per gewasbeschermingsmiddel een schriftelijke zienswijze indienen bij het Ctgb, postbus 8030, 6710 AA Ede.

Wanneer er binnen de inzage- en zienswijzetermijn zienswijzen door het Ctgb zijn ontvangen, worden de verzoeker en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen twee weken schriftelijk op de ingediende zienswijzen te reageren. Hierna wordt binnen 16 weken een definitief besluit op het intrekkingsverzoek genomen.

Wanneer er binnen de inzage- en zienswijzetermijn geen zienswijzen door het Ctgb zijn ontvangen, wordt na het verlopen van deze termijn binnen 8 weken een definitief besluit genomen.

Het definitieve besluit wordt bekendgemaakt door toezending per aangetekende post aan de verzoeker. Daarnaast wordt dit definitieve besluit medegedeeld aan de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.

Wanneer er besloten wordt tot intrekking of wijziging van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt dit definitieve besluit bekend gemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt dit definitieve besluit schriftelijk medegedeeld aan de verzoeker en de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.

De zienswijzeprocedure was onderdeel (artikel 9:4) van het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007.