Zuiveringseisen imidacloprid

Om de belasting van het oppervlaktewater met imidacloprid (een neonicotinoÏde) definitief terug te dringen moeten gebruikers verplicht een gecertificeerde zuiveringsinstallatie laten plaatsen.

Certificering van zuiveringsinstallatie verplicht

Om de belasting van het oppervlaktewater met imidacloprid (een neonicotinoÏde) definitief terug te dringen moeten gebruikers verplicht een gecertificeerde zuiveringsinstallatie laten plaatsen. Daarnaast wordt verwacht dat door het omkeren van de bewijslast de handhaving eenduidiger en eenvoudiger is geworden. Het Ctgb is zich er daarbij van bewust dat het opzetten van een sluitend systeem van certificering inspanning en tijd vraagt van betrokken telers en andere belanghebbenden. Niettemin is dit noodzakelijk, want zonder zuivering van het afvalwater is gebruik van middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid niet toelaatbaar.

Verbod tenzij

Op basis van de Verordening gewasbeschermingsmiddelen legde het Ctgb daarom als tijdelijke maatregel een verbod op van het gebruik van imidaclopridhoudende middelen. Dit verbod geldt voor toepassing in bedekte teelten zonder gecertificeerde zuiveringsinstallatie. Aan deze maatregel werd een meldplicht verbonden: de gebruiker meldt aan de Stichting Certificatie Distributie Gewasbeschermingsmiddelen (CDG) dat hij het middel wil gebruiken. Bij de melding overhandigt hij een certificaat van een daartoe gecertificeerde en geaccrediteerde organisatie dat aantoont dat hij het middel volgens de eisen van het etiket kan gebruiken. Zonder deze melding is koop, op voorraad hebben en gebruik van deze middelen verboden.

Achtergrond

Al een aantal jaren zijn er zorgen over de normoverschrijding van imidacloprid in oppervlaktewater. Daarom stelde het Ctgb in 2014 als toelatingsvoorwaarde 99,5% zuivering van het afvalwater voordat het geloosd wordt. In de zomer van 2015 is daar de bepaling van gecontroleerde distributie aan toegevoegd. Deze maatregelen bleken onvoldoende effect te hebben.

In 2016 is op verzoek van het Ctgb een monitoringsonderzoek gedaan naar de gehaltes imidacloprid in het oppervlaktewater van kastuinbouwgebieden, daarnaast vroeg de staatssecretaris van Economische Zaken de NVWA een nalevingsrapportage op te stellen. Uit beide rapporten bleek dat:

  • De toelatingsnorm voor middelen op basis van imidacloprid nog steeds substantieel werd overschreden: de geconstateerde daling was onvoldoende om normoverschrijding te voorkomen.
  • De verplichting tot waterzuivering voorafgaand aan lozing op oppervlaktewater of riool niet het beoogde effect had: er werd niet of nauwelijks gezuiverd, terwijl er wel werd geloosd.
  • Het systeem van gecontroleerde distributie onvoldoende robuust was.

Daarom moeten gebruikers van imidaclopridhoudende middelen verplicht een gecertificeerde zuiveringsinstallatie laten plaatsen zodat de belasting van het oppervlakte water met imidacloprid definitief wordt teruggedrongen.

Nog meer zuiveringseisen

Naast de zuiveringseis voor imidaclopridhoudende middelen, geldt er voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw een zuiveringseis van 95%. Hier leest u meer informatie over de zuiveringseisen binnen de glastuinbouw.