Ctgb besluit op bezwaren rondom toelating metam-natrium

Woensdag 15 juni publiceerde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn besluit op bezwaren rondom de toelating van metam-natrium. Metam-natrium is een gasvormig grondontsmettingsmiddel. Vooruitlopend op herplaatsing van de stof mag Nederland het gebruik toelaten met speciale toestemming van de Europese Commissie. De 'essential use'-toelating is gebaseerd op het feit dat grondontsmetting voor verschillende teelten, zoals bollenteelt, essentieel is. Inmiddels is België bezig met een reguliere Europese toelating.

Bezwaren

De toelating is gebaseerd op strenge voorwaarden. In één geval bleek dat onder bijzondere weersomstandigheden het gas zich minder snel verspreidt dan berekend. Daarom voerde het Ctgb in 2014 een herbeoordeling uit van middelen op basis van deze stof. Daarbij werd ook nieuw onderzoek betrokken. In eerste instantie werd besloten toelating van de middelen te schorsen, in tweede instantie is gebruik onder strenge gebruiksvoorschriften toegelaten.

Zowel de betrokken toelatinghouders, als de Stichting Bollenboos hadden bezwaar gemaakt tegen Ctgb-besluiten over de toelating van drie gewasbeschermingsmiddelen op basis van de stof metam-natrium. De toelatingshouders maakten bezwaar tegen de opgelegde gebruiksvoorschriften. Het bezwaar van de Stichting Bollenboos betrof juist het wél toelaten van de middelen.

Oordeel bezwaaradviescommissie

De bezwaaradviescommissie van het Ctgb stelt om te beginnen vast dat alle partijen ontvankelijk zijn. De commissie vindt dat één incident in beginsel niet voldoende is voor ingrijpen en is van mening dat om die reden de ingreep door het Ctgb beter moet worden gemotiveerd. Op dit punt verschilt het college van mening met de bezwaaradviescommissie. De systematiek van toelating is er op gebaseerd dat zodanige veiligheidsmarges zijn ingebouwd, dat bij voorgeschreven gebruik géén risico’s worden gelopen. Desalniettemin heeft het College in een nadere onderbouwing, zoals gevraagd door de bezwaaradviescommissie, de argumenten nog eens op een rijtje gezet.

Motivatie

Op grond van nader onderzoek is geconcludeerd dat er aanwijzingen waren dat het gebruik van metam-natrium onder ongunstige (atmosferische) omstandigheden tot ernstige risico’s voor omwonende kinderen zou kunnen leiden. Met aanvullende restricties (voldoende diep in de grond, afdekken perceel, bufferzone) heeft het college passende aanvullende maatregelen genomen. Het rechtzekerheidsbeginsel – verwachtingen bij de toelatinghouder op basis van eerder gebruik - moet hier wijken als een ernstig risico waarschijnlijk is, aldus het college. Het gaat hier om de wetenschappelijke kans op dergelijke effecten, afgeleid uit representatieve veldproeven.

Op grond van deze overwegingen handhaaft het College de eerdere toelating met restricties van de metam-natriumtoepassingen. Zo blijft het middel beschikbaar voor de sector, terwijl de veiligheid van mens, dier en milieu gewaarborgd is. De volledige tekst van het besluit op bezwaar kunt u hier nalezen.

Zie ook eerdere nieuwsberichten: