Omzetting WGGA’s naar WG’s van insecticiden en overige middelen – groep 1

Onder groep 1 vallen alle insecticiden en overige gewasbeschermingsmiddelen met uitzondering van herbiciden en fungiciden.

Stappen, data en deadlines

De volgende stappen gelden voor moedertoelatingen. Toelatingshouders van parallelle vergunningen en afgeleide toelatingen ontvangen in januari 2016 een brief over de procedure die zij moeten volgen.

1.    WG-voorstel naar toelatinghouders
Toelatinghouders ontvangen in december 2015 van het Ctgb een WG-voorstel voor de gewasbeschermingsmiddelen uit groep 1 die op het tijdstip van verzending een WGGA hebben.

2.    Reageren op WG-voorstel tot 30 september 2016
Toelatingshouders kunnen tot 30 september 2016 reageren op het WG-voorstel. Tevens kunnen zij tot die tijd een omzetting van het WG-voorstel naar WG 2.2-format indienen.

3.    Afhandelen reacties toelatinghouders
Het Ctgb verwerkt de reacties van de toelatinghouders. Op 1 juli 2017 neemt het College het besluit tot omzetting van het WGGA naar het WG en het besluit is op 1 januari 2018 van kracht. Indien u tijdens het traject van de WGGA naar WG-omzetting ook andere aanvragen bij het Ctgb wilt indienen, kunt u het Ctgb verzoeken de besluitvorming en de ingangsdatum voor het nieuwe WG te vervroegen (ongeacht of deze in WG 1.0 of WG 2.2 format is opgesteld).

Indien het Ctgb geen reactie ontvangt, wordt het WG-voorstel zoals dat is toegezonden onverkort vastgesteld (conform artikel 44 verordening (EU) 1107/2009).

Kosten

Het afhandelen van ongewijzigde WG-voorstellen brengt voor de toelatinghouders geen kosten met zich mee. Voor het afhandelen van WG-voorstellen die zijn omgezet naar WG 2.2 brengt het Ctgb kosten in rekening.

Wat is het verschil tussen het WG 1.0 en WG 2.2 format

Tijdens het project ‘omzetting WGGA naar WG’ zijn enkele knelpunten geconstateerd indien het WG 1.0 ook zou worden toegepast bij insecticiden. Na overleg met alle betrokkenen zijn die knelpunten opgelost met verruimingen in een nieuw WG-format; WG 2.2. De verruimingen zijn:

  • Er mag ook minder dan de voorgeschreven maximale dosering worden toegepast. Hierbij blijft de toepassingsfrequentie (het aantal toepassingen samen met interval) een ongewijzigde voorwaarde;
  • Er is de mogelijkheid om het gewasbeschermingsmiddel toe te passen tegen andere dan de door studies aangetoonde plagen.

Wat u moet doen als u het WG 1.0 wilt omzetten naar een WG 2.2

Raadpleeg Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 1.0 naar WG versie 2.2 over de wijze waarop u een WG format 1.0 kunt omzetten naar een WG volgens WG 2.2-format.

Herstelmogelijkheden verloren gegane toepassingen

Bij het omzetten van een WGGA naar een WG kan het voorkomen dat een toepassing op het WGGA niet meer op het WG wordt vermeld. Dit komt omdat het nieuwe WG nauwer aansluit op de beoordeling dan het WGGA. Toelatinghouders kunnen ervoor kiezen om bepaalde gewassen terug te plaatsen op het WG indien zij kunnen aantonen dat hun middel door telers en overige gebruikers werd toegepast op deze gewassen.

Klik hier voor verder informatie over de herstelmogelijkheden van verloren gegane toepassingen.

Vragen

Hebt u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt die sturen naar wgganaarwg@ctgb.nl of bellen met telefoonnummer 0317-471810.