Positieve evaluatie Ctgb

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen legt onder andere vast dat een ZBO als het Ctgb periodiek geëvalueerd wordt. Dit sluit goed aan bij het kwaliteitssteven van het Ctgb (o.a. ISO-9001 certificering). In 2016 evalueerde de Galan Groep het (werk van) het Ctgb in de periode 2012-2015, wat resulteerde in de ‘Rapportage Evaluatie Ctgb’.

De staatssecretaris van Economische Zaken stuurde het rapport in augustus 2017 aan de Tweede Kamer. In de begeleidende brief concludeert hij:  “Ik constateer dat het verslag van de Galan Groep een positief beeld schetst over de ontwikkeling van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het Ctgb in de periode 2012 tot en met 2015.” Met het rapport is ook een reactie van het Ctgb naar de kamer gezonden. Het Ctgb reageert daarmee op het rapport en geeft aan welke acties inmiddels zijn opgepakt.

Doeltreffendheid

De doorlooptijden van aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen vormen een belangrijk aandachtpunt bij het beoordelen van de doeltreffendheid. Het Ctgb is er in geslaagd de doorlooptijden terug te dringen, maar moet die nog verder verbeteren om de wettelijke doorlooptijden te halen. Dit geldt overigens voor alle Europese lidstaten en Nederland scoort ten opzicht van de zusterorganisaties bovengemiddeld. Het Ctgb werkt hier momenteel aan en implementeert in 2017 een nieuw systeem voor (capaciteits)planning. Bij de kwaliteit van de (toelatings)besluiten benadrukt het Ctgb dat de internationale visitatiecommissie in 2013 daar zonder meer positief over was. In 2018 komt deze internationale commissie opnieuw langs.

Doelmatigheid

Het Ctgb heeft de aanbeveling om de bedrijfsprocessen te optimaliseren inmiddels overgenomen en werkt dit uit. De onzekerheid van de vraag, in combinatie met de relatief lange tijd die nodig is voor werven, opleiden en trainen van nieuwe medewerkers zijn van invloed op dit streven. Het Ctgb werkt in 2017 aan het project ‘Grip op planning’ en wil in dat kader ook komen tot een set goede indicatoren voor planning en kwaliteit.

Financiën en bedrijfsvoering

Als gevolg van een eerdere afspraak in te teren op het eigen vermogen met aansluitend enkele onverwachte ontwikkelingen in 2013/2014, had het Ctgb in 2014 een fors negatief resultaat en eind 2015 een negatief eigen vermogen. In 2015 maakte het Ctgb een verbeterplan met als doel een structureel positief exploitatieresultaat en een positief eigen vermogen. De jaarrekening 2016 laat zien  dat de tekorten zijn weggewerkt, maar dat het eigen vermogen nog negatief is. Conform het verbeterplan wordt het eigen vermogen in 2018 weer positief.