Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder ziet u de externe afspraken van collegevoorzitter Johan de Leeuw en directeur Luuk van Duijn. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in. Andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken collegevoorzitter Johan de Leeuw en secretaris / directeur Ctgb Luuk van Duijn

 2018

Afspraak Deelname
week 51 Bestuurlijk overleg Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 50 Bestuurlijk overleg Artemis / IBMA

secretaris/directeur

Jaarvergadering Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 49 Bestuurlijk overleg voorziter Adviescommissie Bezwaarschriften

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 48 Bestuurlijk overleg ANSES

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bezoek EFSA

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 47 College werkbezoek thema Biocide

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 46 Raad van Participanten Rijksbrede benchmark secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg IL&T secretaris/directeur
Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Syngenta secretaris/directeur
week 45 Jubilieumbijeenkomst Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) secretaris/directeur
Ctgb jubileumsymposium Tussen brein en onderbuik

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Directeurenconferentie Gewasbeschermingsmiddelen

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 44 Bestuurlijk overleg NGO's secretaris/directeur
week 43 Directeurenoverleg RIVM - Ctgb

collegevoorzitter, secretaris/directeur

DG Sante

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Annual Biocontrol Industry Meeting - Basel, Zwitzerland

secretaris/directeur
week 41 Gastspreker op het symposium The future of sustainable agriculture in the EU - Brussel secretaris/directeur
week 39 Werkbezoek mw. Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) aan Ctgb

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Agrodis leden bijeenkomst secretaris/directeur
week 38 Bestuurlijk overleg LTO Nederland

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 37 Bestuurlijk overleg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Platform Biociden

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg PLA.N, Platform Plaagdierbeheersing Nederland secretaris/directeur
Bezoek FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België secretaris/directeur
week 28 - 36 Geen externe overleggen
week 27 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Artemis / IBMA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 26 Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming secretaris/directeur
week 25 Bestuurlijk overleg Vewin collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Johnson collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 24 Ctgb relatiedag collegevoorzitter, secretaris/directeur
Directors Consultation Group Central Zone secretaris/directeur
week 23 Bezoek Pest Control Products Board Kenya aan het Ctgb secretaris/directeur
Audit Food and Veterinary Office (FVO) Europese Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
Gesprek Europarlement collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Adama collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg ECHA en TUKES ( Finnish Safety and Chemicals Agency ) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
week 21 Audit door Internationale Visitatie Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 20 Bestuurlijk overleg Agrodis secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg ministerie SZW secretaris/directeur
week 18 Bijeenkomst Deltaplan biodiversiteit - route landbouw secretaris/directeur
week 17 Interview Vakblad Bloemisterij secretaris/directeur
week 16 Werkbezoek aan Tweede Kamerlid M. von Martels (CDA) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bezoekt Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
Werkbezoek Austrian Agency for Health and Food Safety secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg LTO Glaskracht Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg NVPB, branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Overleg DG's ministerie LNV en ministerie I en W collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Bestuurlijk overleg Platform Biociden secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto secretaris/directeur
week 11 Interviews met bladen Stad en Groen, Boomzorg en Fieldmanager collegevoorzitter, secretaris/directeur

Kennismakingsgesprek ministerie VWS directie Publieke Gezondheid 
en directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie

collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 ECPA-ECCA Regulatory Conference: presentatie Ctgb secretaris/directeur
Werkbezoek aan Tweede Kamer secretaris/directeur
week 9 Bestuurlijk overleg LTO Glaskracht collegevoorzitter, secretaris/directeur
Overleg Internationale Visitatie Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 7 Deltaplan Zoetwater secretaris/directeur
week 6 Interview Akkerwijzer secretaris/directeur
week 5 Kennismakingsgesprek minister LNV mw. C. Schouten collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 4

Kennismakingsgesprek Tweede Kamerlid dhr. Madlener (PVV)

collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 3 Symposium In Holland: presentatie Ctgb secretaris/directeur
week 2 Centrum Landbouw en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Nieuwjaarsbijeenkomst 25 jaar college

Relaties en Ctgb medewerkers