Externe afspraken 2018 collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

Externe afspraken 2018 collegevoorzitter Johan de Leeuw en secretaris / directeur Ctgb Luuk van Duijn.

 2018

Afspraak Deelname
week 51 Bestuurlijk overleg Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 50 Bestuurlijk overleg Artemis / IBMA

secretaris/directeur

Jaarvergadering Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 49 Bestuurlijk overleg voorziter Adviescommissie Bezwaarschriften

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 48 Bestuurlijk overleg ANSES

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bezoek EFSA

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 47 College werkbezoek thema Biocide

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 46 Raad van Participanten Rijksbrede benchmark secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg IL&T secretaris/directeur
Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Syngenta secretaris/directeur
week 45 Jubilieumbijeenkomst Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) secretaris/directeur
Ctgb jubileumsymposium Tussen brein en onderbuik

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Directeurenconferentie Gewasbeschermingsmiddelen

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 44 Bestuurlijk overleg NGO's secretaris/directeur
week 43 Directeurenoverleg RIVM - Ctgb

collegevoorzitter, secretaris/directeur

DG Sante

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Annual Biocontrol Industry Meeting - Basel, Zwitzerland

secretaris/directeur
week 41 Gastspreker op het symposium The future of sustainable agriculture in the EU - Brussel secretaris/directeur
week 39 Werkbezoek mw. Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) aan Ctgb

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Agrodis leden bijeenkomst secretaris/directeur
week 38 Bestuurlijk overleg LTO Nederland

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg Nefyto

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 37 Bestuurlijk overleg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Platform Biociden

collegevoorzitter, secretaris/directeur

Bestuurlijk overleg PLA.N, Platform Plaagdierbeheersing Nederland secretaris/directeur
Bezoek FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België secretaris/directeur
week 28 - 36 Geen externe overleggen
week 27 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Artemis / IBMA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 26 Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming secretaris/directeur
week 25 Bestuurlijk overleg Vewin collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Johnson collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 24 Ctgb relatiedag collegevoorzitter, secretaris/directeur
Directors Consultation Group Central Zone secretaris/directeur
week 23 Bezoek Pest Control Products Board Kenya aan het Ctgb secretaris/directeur
Audit Food and Veterinary Office (FVO) Europese Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
Gesprek Europarlement collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Adama collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg ECHA en TUKES ( Finnish Safety and Chemicals Agency ) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
week 21 Audit door Internationale Visitatie Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 20 Bestuurlijk overleg Agrodis secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg ministerie SZW secretaris/directeur
week 18 Bijeenkomst Deltaplan biodiversiteit - route landbouw secretaris/directeur
week 17 Interview Vakblad Bloemisterij secretaris/directeur
week 16 Werkbezoek aan Tweede Kamerlid M. von Martels (CDA) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bezoekt Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
Werkbezoek Austrian Agency for Health and Food Safety secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg LTO Glaskracht Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg NVPB, branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Overleg DG's ministerie LNV en ministerie I en W collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Bestuurlijk overleg Platform Biociden secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto secretaris/directeur
week 11 Interviews met bladen Stad en Groen, Boomzorg en Fieldmanager collegevoorzitter, secretaris/directeur

Kennismakingsgesprek ministerie VWS directie Publieke Gezondheid 
en directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie

collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 ECPA-ECCA Regulatory Conference: presentatie Ctgb secretaris/directeur
Werkbezoek aan Tweede Kamer secretaris/directeur
week 9 Bestuurlijk overleg LTO Glaskracht collegevoorzitter, secretaris/directeur
Overleg Internationale Visitatie Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 7 Deltaplan Zoetwater secretaris/directeur
week 6 Interview Akkerwijzer secretaris/directeur
week 5 Kennismakingsgesprek minister LNV mw. C. Schouten collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 4

Kennismakingsgesprek Tweede Kamerlid dhr. Madlener (PVV)

collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 3 Symposium In Holland: presentatie Ctgb secretaris/directeur
week 2 Centrum Landbouw en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Nieuwjaarsbijeenkomst 25 jaar college

Relaties en Ctgb medewerkers