Biocideverordening 528/2012 artikel 69.2

Artikel 69.2 stelt: Naast naleving van lid 1, zorgen houders van toelatingen ervoor dat een etiket niet misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu, of de doeltreffendheid ervan, en in geen geval de vermeldingen 'biocide met een gering risico', 'niet-giftig', 'ongevaarlijk', 'natuurlijk', 'milieuvriendelijk', 'diervriendelijk' of dergelijke dragen.