Persoonsgegevens die u opgeeft op ctgb.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op ctgb.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens ctgb.nl gebruikt en waarvoor.

ctgb.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een digitale nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt ctgb.nl uw gegevens alleen om u de digitale nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor andere mailings.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Aangezien ctgb.nl onderdeel is van de website van de Rijksoverheid kunnen gegevens wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

ctgb.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens