Is er een leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen?

Vanuit het Kennisnetwerk Biociden is aangegeven dat er behoefte is aan een leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Na enige voorbereiding door een werkgroep van het kennisnetwerk hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen VROM-Inspectie) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een Beslisboom Biocide of reinigingsmiddel vastgesteld.

De bepaling van de grens is belangrijk omdat er voor biociden aanvullende regelgeving van toepassing is op handel en gebruik en er bij de afnemer onduidelijkheid zou kunnen ontstaan op het moment van aankoop of gebruik. Reinigingsmiddelen moeten naast de eisen uit de Wet milieubeheer ook voldoen aan de eisen van het Besluit detergentia milieubeheer. Er bestaat geen toelatingssysteem voor reinigingsmiddelen. Reinigingsmiddelen die bedoeld zijn als biociden, dienen te voldoen aan de eisen op grond van de Wgb. “