Werkplan en begroting 2019

Het Ctgb heeft een heldere opdracht: “Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden”. We willen deze op een kwalitatief hoog niveau en binnen de wettelijk gestelde termijnen vervullen. In de jaren 2019 – 2023 zal naar verwachting de verhouding tussen de hoeveelheid werk voor biociden en die voor gewasbeschermingsmiddelen fifty fifty zijn. Dat is voor het eerst, tot voor kort  was de verhouding 25 : 75. Deze verschuiving komt door een toename aan werk in de biocidenbeoordelingen, een tendens die in heel Europa te zien is.  Het Ctgb speelt op deze ontwikkeling in door binnen de organisatie een deel van de capaciteit over te hevelen van het beoordelen van gewasbeschermingsmiddelen naar biociden en daarnaast gecontroleerd in omvang te groeien.

De Brexit en nieuw beleid voor hormoonverstorende stoffen hebben een moeilijk voorspelbare invloed op het werkaanbod. Aanvragen afhandelen conform de wettelijke termijnen is eind 2019 haalbaar voor gewasbeschermingsmiddelen en voor kort-cyclische aanvragen zoals wederzijdse erkenningen en CMS-aanvragen. In lijn met de landbouwvisie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het Ctgb zich inzetten om aanvragen voor laag-risicomidddelen zo spoedig mogelijk binnen de wettelijke termijn af te handelen. Voor biocidenaanvragen is de toename in het werk zo omvangrijk dat de doorlooptijden nog niet verkort kunnen worden.

Het werkplan 2019 is een momentopname ingekaderd in de meerjarenstrategie. De vertaling naar de  doelstellingen voor dit jaar staan in het werkplan.