EU-organisatie

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben voor een deel hun eigen bevoegdheden overgedragen aan het Europees Parlement, de Europese Commissie (‘dagelijks bestuur’), de Raad van de Europese Unie (kortweg Raad van Ministers) en het Europese Hof van Justitie.

De Europese Unie kent één, geharmoniseerd, toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat biedt een gelijk speelveld voor aanvragers en gebruikers en een gelijke bescherming voor alle Europese consumenten.

Meer weten over de organisatie van de Europese Unie? Kijk dan ook eens op:

  • Europa-nu.nl, deze makkelijk toegankelijke site geeft in heldere bewoordingen veel informatie.
  • Europa.eu, officiële website van de Europese Unie.
Vergroot afbeelding EU organisatie structuur

Beeld: ©Ctgb

Europees Parlement

Het Europees Parlement geeft een stem aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en let op het belang van de unie in zijn geheel. Het parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Raad van ministers

In de raad  zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting.

Europese Commissie

De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. Momenteel zijn er 27 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meer beleidsgebieden Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen behartigen het belang van de Europese Unie, niet dat van hun eigen land. De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten.

Competent authorities

Competent authorities, bevoegde autoriteiten: dit is een algemene term voor alle ambtenaren die namens hun lidstaat actief zijn in de EU, én beslissingsrecht (stemrecht) hebben.

EFSA

European Food Safety Authority, Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Dit agentschap verstrekt onafhankelijke wetenschappelijke adviezen over alle aangelegenheden die direct of indirect van invloed zijn op de voedselveiligheid van mens en dier.

ECHA

European Chemicals Agency, Europees agentschap voor chemische stoffen. Dit agentschap  is verantwoordelijk voor het regelgevend kader voor chemische stoffen (REACH) en biociden (stoffen en (unie)toelatingen). Het bepaalt ook de MRL's (maximale residulimieten) voor alle werkzame stoffen bij biociden en gewasbeschermingsmiddelen.