Alleen bij hoge uitzondering uitstel voor dossier

De Covid 19-crisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging in de dossiervorming. Voor biociden heeft ECHA al informatie hierover gepubliceerd. Voor gewasbeschermingsmiddelen zijn geen aanvullende afspraken gemaakt. Het Ctgb neemt een verzoek om uitstel alleen in behandeling wanneer het zeer goed onderbouwd is en gerelateerd aan COVID 19. De aanvrager dient te beargumenteren waarom en hoeveel tijd extra nodig is, het liefst met ondersteunende documentatie van uitvoerende laboratoria en een toelichting welke acties al ondernomen zijn om de vertraging te voorkomen en te beperken. Hierbij volgen wij de Commissie dat lengte uitstel, reden en oorspronkelijke reactietermijn in verhouding moeten zijn. Er wordt slechts één keer uitstel gegeven gedurende een korte periode (maand/enkele maanden).

Het kan handig zijn voor aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gedurende het maken van een dossier een gemotiveerd logboek bij te houden van vertragingen en beperkingen die u ervaart door de coronacrisis. U heeft die informatie dan zo concreet mogelijk beschikbaar. Wellicht dat een dergelijk logboek u op een later moment van pas komt. Dit sluit aan bij een suggestie van de Commissie aan ECPA.