Lijst Kleine Toepassingen geactualiseerd

De NVWA heeft de Lijst kleine toepassingen geactualiseerd volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot versie 4.0 van oktober 2020, waarin onder andere rekening is gehouden met versie 2.2 van de definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen. Deze geactualiseerde lijst is — zoals gebruikelijk — afgestemd met het Ctgb. 

De lijst (versie 4.0, oktober 2020) vervangt de eerder gepubliceerde lijst kleine toepassing (versie 3.0, Ctgb 2018). Deze lijst is op 11 november aan het Ctgb aangereikt door LNV, en zal per 1 januari 2021 van kracht zijn.  Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: - De lijst KT is in lijn gebracht met de laatste versie van de DTG (versie 2.2). - De groep bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp is toegevoegd.  Daarnaast is de tekst bij punt 9 verhelderd: Er dient sprake te zijn van economische schade door het te claimen organisme. Alleen reële combinaties van plaagorganisme en teelt kunnen worden aangevraagd en toegelaten. Bij twijfel of er daadwerkelijk economische schade aan de teelt kan optreden, zal het Ctgb advies vragen aan de NVWA. De NVWA kan ten behoeve van de advisering aan Ctgb bi] de aanvrager vragen naar een onderbouwing van het gewasbeschermingsprobleem van de geclaimde aantaster in het gewas waarvoor bestrijding noodzakelijk is om economische schade te voorkomen/beheersen.