Voorlopige beperking instroom aanvragen

Het Ctgb constateert een toename in de vraag naar beoordelingscapaciteit in de EU en het aantal verzoeken of het Ctgb wil optreden als beoordelend lidstaat. De afgelopen jaren heeft het Ctgb hierop ingespeeld door als organisatie gecontroleerd te groeien. Het resultaat daarvan is dat het Ctgb in de afgelopen jaren meer dan een ‘fair share’ aan aanvragen voor middelen en stoffen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen heeft aangenomen. Overall is er echter een tekort aan beoordelingscapaciteit in de EU, bij de toelatingsautoriteiten in de lidstaten, en dat tekort is vergroot door de brexit. Het Ctgb agendeert dit in de verschillende EU-overleggen, omdat de lidstaten dit probleem samen zullen moeten gaan oplossen.

Aanvragen zijn omvangrijker en complexer geworden, doordat veel toepassingen worden aangevraagd, producten worden samengevoegd in biocide productfamilies, de kwaliteit van biocidedossiers is frequent matig en in sommige gevallen is er ook nog geen geharmoniseerd toetsingskader. Bij dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen zijn met name voor ecotoxicologie steeds meer aanpassingen of verfijningen nodig om tot een veilig gebruik te komen. Ook worden de EU procedures steeds intensiever en uitdagender. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van hormoonverstorende eigenschappen en van neurotoxiciteit. Momenteel is de werklast bij het Ctgb groter dan de beschikbare capaciteit wat ten koste gaat van de voorspelbaarheid en doorlooptijd. Dit noodzaakt ons tot het nemen van maatregelen. Eén van deze maatregelen houdt in dat de instroom van aanvragen voorlopig wordt beperkt. Daarnaast worden, indien mogelijk, werkzaamheden uitbesteed aan evaluerende instanties (EI’s). Jaarlijks zal bekeken worden of voortzetting van de bijstelling van de instroom nodig is en of inzet van EI’s en gecontroleerde groei nodig en mogelijk is om de werkvoorraad te stabiliseren en te verkleinen.

Bij aanvragen gewasbeschermingsmiddelen zal de instroom (het aannemen) van zonale aanvragen (voor nieuwe middelen en wijzigingen/uitbreidingen op bestaande middeltoelatingen) met Ctgb als zonaal rapporteur (zRMS) en werkzame stofaanvragen met het Ctgb als rapporterende lidstaat (RMS) worden beperkt. Voor nieuwe werkzame stoffen waarvoor het Ctgb heeft opgetreden als RMS, treedt het Ctgb in principe wél op als zRMS voor de zonale aanvraag tot toelating van het referentiemiddel (eerste toelating).

Bij biociden wordt de instroom van aanvragen voor (renewal of wijziging van) Nationale en Unietoelatingen met het Ctgb als eCA beperkt, alsook de instroom van aanvragen voor goedkeuring van nieuwe werkzame stoffen.

De maatregelen hebben geen effect op eerder aangegane verplichtingen. Zoals gebruikelijk kunt u een verzoek of het Ctgb uw aanvraag als beoordelend lidstaat kan accepteren, richten tot de Accountmanager Biociden of Gewasbeschermingsmiddelen.