Aflopen overgangstermijn fruit en laanbomen in Activiteitenbesluit

In 2018 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd en is de minimale driftreductie-eis voor het bespuiten van gewassen in het veld vastgesteld op 75%. Voor fruit is dit uitgewerkt als: 75% bij 4,5 m teeltvrije zone of 90% bij 3 meter teeltvrije zone.

Voor enkele maatregelen en technieken in fruit en laanbomen was – bij wijze van uitzondering –een overgangstermijn geregeld, ook al werd daarmee niet voldaan aan de reductie-eis. Voor fruit betrof dit het tijdelijk nog toestaan van de tunnelspuit bij 3 meter teeltvrije zone en de windhaag. Voor laanbomen was de eis van 75% reductie in zijn geheel uitgesteld. Door het aflopen van de overgangstermijn per 1 januari 2021 zijn deze uitzonderingen komen te vervallen. Omdat de overgangsbepaling in een aantal situaties leidde tot een hogere driftdepositie dan de standaard in het Activiteitenbesluit opgenomen set van maatregelen, nam het Ctgb deze situaties nog mee in zijn beoordelingen. Voor de risicobeoordeling betekent dit dat het Ctgb vanaf 2021 geen rekening meer houdt met deze maatregelen.

Omdat in de Evaluation Manual van het Ctgb al is aangeven dat de additionele beoordelingswijze alleen geldt tot het verstrijken van de overgangstermijn, worden deze nu niet aangepast. Wel valt een nadere uitwerking te lezen in de aangepaste werkinstructie DRT klassen. Etiketten (WG) die vanaf Januari 2021 van kracht worden zullen deze maatregelen niet meer bevatten. Etiketten van gewasbeschermingsmiddelen worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Het is aan de handhavende instanties om te borgen dat de gebruiker zich aan het Activiteitenbesluit houdt.