Twee extra ecotoxicologen gecertificeerd

In een externe audit door een Internationale Visitatie Commissie uit september 2018, is de aanbeveling opgenomen om te beginnen met certificering van wetenschappelijk beoordelaars ecotoxicologie. Certificering draagt bij aan kennisontwikkeling, de samenwerking tussen relevante groepen in Europa, aan erkenning van de expertise van het Ctgb en aan de (inter)nationale reputatie.

Voor de certificering van ecotoxicologen is aansluiting gezocht bij SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) die een ecotox-certificering is gestart als CRA (Certification of Environmental Risk Assessor). Dit betreft het eerste internationaal erkende certificaat voor risicobeoordelaars op milieugebied.

In navolging van de eerste drie ecotoxicologen hebben nog twee ecotoxicologen de aanvraagprocedure doorlopen en met succes afgerond. Binnen het team Ecotox gaat het Ctgb door met dit traject, zodat meer beoordelaars deze erkenning verwerven. Over twee jaar zullen we de meerwaarde van deze SETAC CRA-certificering evalueren. En als de evaluatie positief uitpakt, is het uiteindelijke doel om alle medewerkers gecertificeerd te krijgen.