Ctgb neemt maatregel tegen stapelen

In de vergadering van 28 juli stemde het College in met een restrictiezin tegen gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole. ‘Stapelen’ houdt in dat op een perceel eerst één middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel. Onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) laat zien dat dit ongewenste milieueffecten kan hebben, met name voor oppervlaktewater en daarin aanwezige dieren.

Geen gevolgen voor middelenpakket

De maatregel geldt voor vier stoffen waarvan het toelatingscriterium – de concentratie in het oppervlaktewater - relatief vaak en ver werd overschreden. De aanvullende restrictiezin luidt: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van stof x in [bedekte/onbedekte] teelten geldt een totale dosering van maximaal [y] kg werkzame stof per hectare per 12 maanden.’ Het onderscheid hierin tussen bedekte en onbedekte teelten bleek praktisch nodig vanwege het verschil in maximale dosering tussen beide teelten. De zin is nu toegevoegd aan het wettelijk gebruiksvoorschrift van veertien middelen (negen moedertoelatingen, vijf afgeleide toelatingen) op basis van de genoemde stoffen. Het aangepaste gebruiksvoorschrift van deze middelen wordt opgenomen in de toelatingendatabank van het Ctgb. Individuele middelen worden door deze stapelmaatregel niet verboden of ingeperkt. Het middelpakket wordt dus niet kleiner.

Minister verzoekt om Europese aanpak

Eerder ging het College akkoord met het voorstel dat de basis vormt voor deze maatregel. Vorig jaar is die beleidsaanpassing geconsulteerd op de Ctgb-website. Daarop kwamen van 17 instanties reacties binnen die elders op deze website zijn na te lezen. Enkele maanden geleden heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over dit besluit. Inmiddels heeft zij de Europese Commissie verzocht om te komen tot een geharmoniseerde aanpak tegen het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.