Toelichting aflever- en opgebruiktermijn rodenticiden

Met grote inzet van onder andere brancheorganisaties, opleiders, exameninstituten, certificeerders en de overheid is er gewerkt aan het verder professionaliseren van de knaagdierbeheersing. Al deze partijen hebben zich er voor ingespannen om daartoe op 1 januari 2023 het Integraal Plaagdier Managementsysteem (IPM-systeem) te laten ingaan. Bij de laatste besluiten door het Ctgb voortkomend uit de gevolgde zienswijzeprocedure wordt duidelijk hoe ingewikkeld het is om een systeem op het grensvlak van wettelijke toelating en private certificering 100% goed te laten aansluiten. Het Ctgb betreurt het zeer dat er onrust is ontstaan door een noodzakelijke wijziging op het laatste moment.

Wettelijk hebben toelatinghouders van rodenticiden bij een wijziging van het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Dat leidt onoverkomelijk tot een geleidelijke uitfasering van oude voorschriften in plaats van een vaste datum. Wij realiseren ons heel goed dat de certificering juist gebaat was bij een vaste datum voor invoering. Het Ctgb heeft er op aangedrongen om de certificering op te nemen in de wetgeving, in een laat stadium bleek dat niet mogelijk.

Op de nieuwe verpakkingen gelden onverkort de gebruiksvoorschriften op het nieuwe, gewijzigde etiket. Dat betekent dat de certificering en toepassing van het integrale IPM-systeem per 1 januari 2023 verplicht is voor nieuwe etiketten. Daarnaast mogen tot 29 juni 2023 nog middelen met de oude etiketten worden verkocht. Tot 26 december 2023 mogen die middelen door particuliere en professionele gebruikers worden gebruikt zoals aangegeven op de oude etiketten. Voor professionele gebruikers die ratten buiten willen bestrijden met deze middelen geldt daarbij nog de certificeringsplicht voor IPM rattenbeheersing buiten (Certificaat IPM rattenbeheersing of KBA-GB).

De bedrijven die geïnvesteerd hebben om tijdig aan de eisen van het vernieuwde IPM-systeem te voldoen en inmiddels gecertificeerd zijn, werken aantoonbaar conform de beginselen van IPM en zijn hiermee koplopers in een duurzame knaagdierbeheersing. In de loop van 2023 zal iedere professionele gebruiker aan deze eisen moeten voldoen.