DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L) overschrijden bij de innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater.

DROPLET is een pre-registratie model. Het wordt gebruikt bij de beoordeling voor de toelating van het eerste middel op basis van een nieuwe werkzame stof in Nederland, en eventuele andere middelbeoordelingen in de eerste 3 jaar vanaf de eerste toelating daarvan. Daarna wordt beoordeeld op basis van monitoring data. Voor meer details over de beoordelingsmethodiek zie de Ctgb Evaluation Manual, NL Part, Chapter 6 Fate and behaviour in water, paragraaf 2.3.2 en Appendix 3.

Op basis van modelberekeningen van het FOCUS-oppervlaktewatermodel (FOCUS D3 slootscenario met voor Nederland specifieke driftcijfers) zijn met DROPLET concentraties in het oppervlaktewater te berekenen, bij benedenstrooms gelegen innamepunten voor de bereiding van drinkwater. Vanwege een nieuwe release van de FOCUS-oppervlaktewatermodellen (o.a. FOCUS SWASH 5.3), was het noodzakelijk DROPLET aan te passen, om de modelresultaten uit de FOCUS-oppervlaktewatermodellen te kunnen inlezen. In de nieuwe versie 1.3.2 van DROPLET zijn hiervoor de benodigde technische aanpassingen gedaan. In de inhoudelijke berekening door DROPLET zijn geen wijzigingen aangebracht. Omdat de nieuwe FOCUS-oppervlaktewatermodellen wel inhoudelijk zijn gewijzigd, is een impactanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de nieuwe DROPLET-versie (1.3.2) geen effect heeft op de conclusie van de risicobeoordeling voor het drinkwatercriterium voor Nederland.

Aangezien de huidige versie van DROPLET (versie 1.2) alleen nog werkt onder Windows 7, dat niet meer wordt ondersteund door Microsoft, is het noodzakelijk dat de nieuwe versie van DROPLET meteen van kracht is. Voor lopende aanvragen zal het Ctgb de door de aanvrager aangeleverde beoordeling herhalen met de nieuwe versie van DROPLET.

Het Nederlands Nationaal addendum template Part B Sectie 8 Environmental Fate is hierop aangepast.