Beoordeling van Substances of Concern

Substances of Concern (SoC), zoals co-formulanten, hulpstoffen, worden meegenomen in de risicobeoordeling van biociden. Voor de beoordeling van het aspect humane toxicologie van een SoC is  de aanvragen verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens hierover (conform de guidance). Voor het beoordelingsaspect milieu is dit nog niet het geval en blijft de situatie zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2013. Aanvragers behouden het recht om vrijwillig een data dossier voor milieu in te dienen voor SoC.

Humane toxicologie guidance

De nieuwe SoC guidance geeft geen concrete dossiereisen voor SoC. In de SoC humane toxicologie guidance is er namelijk voor gekozen dat bestaande grenswaarden worden gebruikt, inclusief vastgestelde Nederlandse of EU limietwaarden, AELs indien draft final CAR beschikbaar is, of DNELs/DMELs die afgeleid zijn onder REACH. Sommige grenswaarden zijn publiek eigendom, bijvoorbeeld grenswaarden van de Arbo-wet, maar sommige grenswaarden zijn afgeleid op basis van data waar databescherming op zit. Aanvragers dienen dus na te gaan of grenswaarden beschermd zijn onder databeschermingsrechten en indien noodzakelijk dienen ze toegang te verkrijgen via een letter of access. Aanvragers kunnen ook eigen data dossiers indienen voor de beoordeling van SoCs.

Samenvatting methodiek

Hulpstoffen die worden beschouwd als potentieel SoC zijn:

  1. stoffen met vastgestelde publieke grenswaarden (EU of Nederlandse; de laatste geldt uiteraard alleen voor Nederland; andere lidstaten hebben eigen grenswaarden waar ze zich aan houden)
  2. werkzame stoffen waarvoor draft final CAR beschikbaar is (en dus een norm waar aan kan worden getoetst of ze SoC zijn)
  3. alle stoffen die bijdragen aan de classificatie en labelling van de formulering.
  4. synergisten
  5. stoffen die opgenomen worden op de “candidate list” voor de vervanging onder REACH (in de praktijk zijn het Categorie 1 CMR stoffen en endocrine disruptors).
     

Voor de stoffen die aan de criteria 1, 2 en 5 voldoen wordt altijd een kwantitatieve beoordeling uitgevoerd.
Stoffen die bijdragen aan de classificatie en labelling van de formulering en synergisten (criteria 3 en 4) behoeven enige nadere toelichting.
De stoffen die aan het criterium 3 voldoen, worden in 4 “bands” verdeeld (A t/m D). Indien de stof bij de eerste twee bands hoort (de stof bijdraagt alleen aan short-term effecten in verschillende mate van ernst (bv huidirritatie of huidcorrosie, oogirritatie of oogbeschadiging, acute toxiciteit van verschillende categorieën), wordt er geen kwantitatieve beoordeling gedaan en wordt er geconcludeerd dat de effecten voldoende afgedekt zijn door de classificatie en labelling van de formulering. Indien de stof geclassificeerd is voor long-term effecten (bands C en D, zoals repeated dose toxicity, carcinogeniteit, reprotoxiciteit, mutageniteit, etc.) wordt er een kwantitatieve beoordeling opgesteld. Het gebruik van stoffen van band D als co-formulant wordt in principe sterk ontraden (categorie 1 CMR stoffen) en kan ook gevolgen hebben voor de toelating.

Het criterium 4 wordt in de praktijk zeer beperkt toegepast omdat er in de meeste gevallen er geen informatie beschikbaar is over de synergistische werking van stoffen.