Technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof

Het doel van technische gelijkwaardigheid is de overeenkomst qua chemische samenstelling en risicoprofiel vast te stellen tussen enerzijds stoffen die afkomstig zijn hetzij uit een bron die verschilt van de referentiebron, hetzij uit de referentiebron maar volgens een gewijzigd productieproces en/of een gewijzigde productielocatie, en anderzijds de stof van de referentiebron waarvoor de initiële risicobeoordeling werd uitgevoerd.

Meer gedetailleerde informatie over technische gelijkwaardigheid staat op de ECHA website.

De technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof moet in het kader van de toelating van biociden worden beoordeeld indien een wijziging heeft plaatsgevonden wat betreft de bron van de werkzame stof.

Tijdlijn

Aanvragen moet bij bij ECHA worden ingediend en de aanvraagkosten dienen binnen 30 dagen te worden betaald. ECHA neemt binnen 90 dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing en stelt de aanvrager en de lidstaten op de hoogte. Als ECHA aanvullende informatie  nodig heeft, geldt een 'stop-the-clock' periode van maximaal 180 dagen.