Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd

In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De Atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Op 6 oktober 2023 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2022 gepubliceerd.

Sommige actieve stoffen hebben zowel een toepassing in gewasbeschermingsmiddelen als in biociden. In de bestrijdingsmiddelenatlas wordt actief onderscheid gemaakt tussen de toelatingsnorm voor gewasbeschermingsmiddelen en de toelatingsnorm voor biociden.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2024 de data van 2022 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum Fate & behaviour (Part B, sectie 8). In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.