Selecteren van het toepassingstijdstip in GEM

De Guidance Protected Crops geeft de aanvrager voor emissie scenario’s uit de bedekte teelten de verplichting om emissie vanuit bedekte teelten met een model door te rekenen. Een mogelijk model is GEM. Gebleken is dat de GEM-scenario’s zeer gevoelig zijn voor de datum waarop wordt getoetst.

Voor elke GEM-module (soilless surface water, soilbound surface water and soilbound groundwater) wordt een specifieke aanpak voor de toepassingsdatum aanbevolen. Dit wordt veroorzaakt door de onderliggende processen in die modules en het relatieve effect van de toepassingsdatum op de uitkomst. Uiteindelijk dient de worst-case Predicted Environmental Concentration (PEC) te worden gerapporteerd en te worden gebruikt in de risicobeoordeling. Onderstaand wordt voor de verschillende emissie scenario’s de aanbevolen werkwijze beschreven:

Aanpak soilless (niet-grondgebonden) oppervlaktewater en grondgebonden grondwater

Creëer 12 simulaties – of minder, afhankelijk van de toepassingsperiode binnen de GAP – met als toedieningsdatum de 15e van elke maand, om het temporele effect van applicatiedatums mee te nemen. Simuleer twee extra berekeningen, een week vóór en een week ná de toepassingsdatum die resulteerde in de hoogste PEC. Voor metabolieten kan een andere datum van toepassing zijn. Rapporteer de hoogste PEC waarde in de risicobeoordeling en rapporteer op welke datum de hoogste concentratie optreedt en welke toepassingsdatum daarbij werd gesimuleerd.

Aanpak Grondgebonden oppervlaktewater

Versie 3.3.2 van GEM bevat een conceptuele fout voor grondgebonden oppervlaktewater beoordelingen. Als interim oplossing stelt Ctgb voor om de worst-case toepassingsdatum (30 mei, als beste optie tot stand gekomen op basis van een aantal reken-exercities met twee verschillende stoffen) op ​​te nemen in het toepassingsschema en een extra veiligheidsfactor te gebruiken van 2 op de PEC. In het geval dat de GAP meerdere toepassingen bevat (bijvoorbeeld 4 toepassingen met een interval van 7 dagen), dan dient de datum van 30 mei als laatste toepassingsdatum ingesteld te worden. Mocht 30 mei niet vallen in het toepassingsperiode van de GAP  bereken dan toch met 30 mei omdat dit de worst case PEC waarde geeft.

Als er geen veilig gebruik kan worden aangetoond met de hierboven voorgestelde datum van 30 mei en de factor 2 op de uitkomst, kan de aanvrager een evaluatie aanleveren voor alle relevante toepassingsdatums binnen de GAP-periode, om veilig gebruik aan te tonen. Wanneer alle data in de simulaties zijn opgenomen, kan de factor 2 worden genegeerd. Deze werkwijze is eerder (juli 2017) door Ctgb reeds gecommuniceerd.

Deze werkwijzen gelden tot een nieuwe versie van GEM beschikbaar is. De aanvrager kan ook eigen berekeningen met een ander model gebruiken.