Extrapolatiedocument werkzaamheid en fytotoxiciteit sierteelt

Dit extrapolatiedocument geeft mogelijkheden om vanuit bestaande studies voor andere teelten te extrapoleren naar sierteeltgewassen. Het document is aangepast zodat op basis van bestaande studies aanvragen kunnen worden gedaan voor toepassingen in de sierteelt. Dat is ook van belang voor andere aanvragen dan NLKUG of zonale artikel 51-aanvragen, zoals bijvoorbeeld zonale aanvragen.