Vergelijkende evaluatie

Aanvragen voor producten die een werkzame stof bevatten die is aangeduid als “kandidaat voor vervanging” (Candidates for Substitution, CfS), worden onderworpen aan een vergelijkende evaluatie ('comparative assessment').

Vergelijkende evaluatie

Doel van de vergelijkende evaluatie (comparative assessment)is te komen tot een middelenpakket met een significant lager risico voor mens en milieu. Daarbij wordt meegewogen dat wanneer een alternatief middel is toegelaten of een niet-chemisch alternatief gangbaar wordt toegepast door bijvoorbeeld een grote groep telers, het alternatief economisch rendabel kan worden toegepast. Hierbij wordt ook beoordeeld of het alternatief een vergelijkbaar effect heeft op doelorganismen.

De EU heeft een lijst gepubliceerd met zogenaamde 'Candidates for Substitution' (CfS). Dit zijn goedgekeurde en dus veilige stoffen. Echter deze stoffen hebben een relatief hoog risico voor milieu en / of humane toxiciteit (bijv. accumulatie of afbreekbaarheid). De criteria die worden toegepast om vast te stellen of een stof een kandidaat voor vervanging is zijn vastgesteld in Annex II (4) van de verordening.

Alternatieven kunnen andere middelen zijn maar ook niet-chemische methoden uit de landbouwpraktijk. Hierover adviseert de NVWA het Ctgb. Zijn er alternatieven dan krijgt de betreffende toepassing geen toelating of verlenging meer. Het middelenpakket en de agrarische praktijk verschillen per land, daarom vindt een vergelijkende evaluatiealtijd op nationaal niveau plaats.

Wanneer de uitkomst van een vergelijkende evaluatie is dat een middel kan worden vervangen, dan hoeft dat pas na drie jaar, of eerder wanneer de goedkeuringsperiode van de betreffende stof eerder eindigt.