Comparative assessment

Aanvragen voor producten die een werkzame stof bevatten die is aangeduid als “kandidaat voor vervanging” (Candidates for Substitution, CfS), worden onderworpen aan een vergelijkende beoordeling ('comparative assessment').

Vergelijkende beoordeling

Doel van de vergelijkende beoordeling - comparative assessment- is te komen tot een middelenpakket met een significant lager risico voor mens en milieu. Daarbij wordt meegewogen dat wanneer een alternatief  middel is toegelaten of een niet-chemisch alternatief gangbaar wordt toegepast door bijvoorbeeld een grote groep telers, het alternatief economisch rendabel kan worden toegepast. Hierbij wordt ook beoordeeld of het alternatief een vergelijkbaar effect heeft op doelorganismen.

De EU heeft een lijst gepubliceerd met zogenaamde 'Candidates for Substitution' (CfS). Dit zijn goedgekeurde en dus veilige stoffen. Echter deze stoffen hebben een relatief hoog risico voor milieu en / of humane toxiciteit (bijv. accumulatie of afbreekbaarheid). De criteria die worden toegepast om vast te stellen of een stof een kandidaat voor vervanging is zijn vastgesteld in Annex II (4) van de verordening.

Alternatieven kunnen andere middelen zijn maar ook niet-chemische methoden uit de landbouwpraktijk. Hierover adviseert de NVWA het Ctgb. Zijn er alternatieven dan krijgt de betreffende toepassing geen toelating of verlenging meer. Omdat het middelenpakket en de agrarische praktijk per land verschillen, vindt comparative assessment altijd op nationaal niveau plaats.

Wanneer de uitkomst van een comparative assessment is dat een middel kan worden vervangen, dan hoeft dat pas na 3 jaar, of eerder wanneer de goedkeuringsperiode van de betreffende stof eerder eindigt.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.