Activiteitenbesluit gaat niet altijd boven etiket

Boeren, tuinders en loonwerkers moeten vanaf volgend jaar extra aandacht aan het etiket besteden. Per 1 januari 2018 gaat het nieuwe Activiteitenbesluit milieubeheer in. Daarin zijn onder meer vastgelegd: de zuiveringseis van 95% voor de glastuinbouw, de plicht om op het hele perceel spuittechnieken te gebruiken die de spuitnevel (drift) met minimaal 75% beperken, en de indeling in DRT-klassen (Drift Reducerende Technieken). Daarnaast staan er eisen op het etiket. Dit kan in de praktijk onduidelijkheid opleveren. De stelregel is dat voor elk toegelaten middel de strengste eisen gelden. Dit kunnen algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn, die niet op het etiket staan, maar ook restricties vanuit de risicobeoordeling door het Ctgb, die wel op het etiket staan.

Om de veiligheid van mens, dier en milieu te waarborgen, beoordeelt het Ctgb de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk volgens Europees vastgestelde methodieken. Om het water te beschermen, maar ook planten en dieren op de oevers. Het Activiteitenbesluit richt zich echter alleen op bescherming van het water: de driftreductiemaatregelen zijn vastgesteld voor reductie van de spuitnevel op het wateroppervlak. Daardoor dekken bepaalde driftreductieklassen wel het risico voor waterorganismen af, maar niet noodzakelijkerwijs de risico’s voor niet-doelwit planten en niet-doelwit arthropoden (sluipwespen, roofmijten en spinnen, de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals bladluis). Het Ctgb blijft daarom technieken voorschrijven om de drift te beperken als de driftreductieklassen uit het Activiteitenbesluit niet volstaan. Vanwege de veiligheid geldt de strengste driftreducerende eis.

Etiketten

Het Ctgb zal etiketten van bestaande middelen niet automatisch aanpassen. Voor wijzigingen van het etiket moet de aanvrager een wijzigingsaanvraag indienen.

Het Ctgb streeft ernaar een zo eenduidig mogelijk etiket te voeren. Dat betekent voor middelen die tussen nu en maart 2018 in het college worden besproken, het Ctgb de etiketten zal controleren op door het Activiteitenbesluit overbodig geworden zinnen.

Vanaf 1 maart 2018 schrijft het Ctgb een DRT-klasse voor op het etiket, tenzij blijkt dat dit de risico’s onvoldoende afdekt (zie de uitleg hierboven) óf de aanvrager uitdrukkelijk om een specifiek techniekvoorschrift heeft verzocht.

Voor grootfruit- en laanbomenteelt geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2021. Het Ctgb zal voor deze teelten de werkwijze hanteren die staat uitgelegd in de Evaluation Manual. Deze wordt momenteel bijgewerkt en zal begin januari 2018 weer up-to-date zijn.

Zie ook de informatie van de rijksoverheid, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de officiële bekendmaking van 23 juni 2017 en over het tijdstip tot inwerkingtreding van 15 november 2017.