Ctgb legt twee ontwerpbesluiten ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van werkzame stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt het ontwerpbesluit twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzageleggingen worden 6 december 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 20 december 2018.

ROMEO op basis van de werkzame stof Cerevisane

Dit schimmelbestrijdingsmiddel is aangevraagd voor professioneel gebruik in de teelt van tomaat (bedekte teelt). Tevens wordt een toelating aangevraagd voor de toepassing in de kleine teelt van aardbei, sla, vruchtgroenten van Curcurbitaceae eetbare schil, vruchtgroenten van Curcurbitaceae niet-eetbare schil en aubergine.

De werkzame stof Cerevisane is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Xanadu op basis van de werkzame stoffen bensulfuron-methyl en metsulfuron-methyl

Dit onkruidbestrijdingsmiddel is aangevraagd voor professioneel gebruik voor een na-opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, haver, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

De werkzame stof bensulfuron-methyl is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage op het kantoor van het Ctgb en zijn ook in te zien op de website (zie onder het menu nieuws bij nieuwsberichten). Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.