Voortgang aanvragen gewasbeschermingsmiddelen en biociden

We zien de vraag in Europa stijgen en het Ctgb heeft daar de afgelopen jaren op ingespeeld, maar de meeste andere lidstaten hebben hun capaciteit niet of nauwelijks kunnen verhogen. Brexit heeft het tekort aan Europese beoordelingscapaciteit nog verder vergroot. Het Ctgb heeft al jaren meer dan een ‘fair share’ aan aanvragen voor middelen en stoffen voor biociden en gewasbeschermingmiddelen aangenomen, die ook door andere lidstaten beoordeeld zouden kunnen worden. Vergroting van de capaciteit en verdere ontwikkeling van kennis en ervaring in de lidstaten is van groot belang voor een kwalitatief goed peer review-proces in Europa. Dit vormt de basis voor de Europese besluitvorming. Daarnaast is vergroting van de capaciteit van de toelatingsautoriteiten van belang om doorlooptijden te kunnen verkorten. Daarom streven we naar een meer evenredige verdeling van Europese aanvragen over de lidstaten. Het Ctgb agendeert dit punt daarom proactief in de verschillende Europese overleggen.

Om aan de vraag naar beoordelingscapaciteit te kunnen voldoen heeft het Ctgb, zoals hierboven aangegeven, de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de uitbreiding hiervan. We hanteren daarbij het principe van ‘gecontroleerde groei’: afhankelijk van het absorptievermogen van een team (grootte van de groep, balans tussen ervaren medewerkers en starters) kunnen vacatures worden ingevuld. Indien nodig is de capaciteit in sommige teams zelfs toegenomen op een manier die boven gecontroleerde groei uitsteeg. Dat we dit zo kunnen doen, komt doordat het Ctgb tarief-gefinancierd is. We doen dus wat we kunnen en ook mogelijk is.

Ondanks die groei is in 2021 de benodigde capaciteit onvoldoende om aan alle onderhanden aanvragen te werken en nieuwe aanvragen direct op te kunnen pakken. Dit komt doordat de dossiers omvangrijker en complexer werden, ook de aanvragers signaleerden dit. Bij biociden zijn met name de dossiers voor grote families complex en omvangrijk. De kwaliteit van dossiers is vaak matig en in sommige gevallen is er nog geen geharmoniseerd toetsingskader. Bij aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn steeds meer hogere tierverfijningen nodig om tot een veilig gebruik te komen. En de Europese procedures worden ook steeds intensiever en uitdagender. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de beoordeling van hormoonverstorende eigenschappen. Verder vraagt een stijging in het aantal onderhanden zijnde stofaanvragen relatief veel beoordelingscapaciteit. We hebben daarbij ook nog te kampen met een moeilijk stuurbare disbalans in beschikbare capaciteit tussen de verschillende expertises. Dit betekent dat, naast een tijdelijke beperking op de instroom van sommige aanvraagtypen, er ook keuzes gemaakt moeten worden over hoe de beschikbare capaciteit het beste kan worden ingezet. Het doel daarbij is maximale voortgang, de voorspelbaarheid van de aanvragen te verbeteren en de inhoudelijke standaard van ons werk hoog te houden.  

De beschikbare capaciteit is verdeeld over de verschillende aanvraagtypen. Per aanvraagtype wordt bekeken aan welke aanvragen in 2021 gewerkt kan worden. Intakes worden in ieder geval uitgevoerd omdat die inzicht geven in de benodigde capaciteit voor het vervolg van de aanvraag en aanvragers daardoor duidelijkheid krijgen of de aanvraag valide is. Om zo efficiënt mogelijk te werken binnen een aanvraagtype, wordt de komende periode gefocust op afhandelen van aanvragen die in de eindfase zitten voordat andere lopende of nieuwe aanvragen worden opgepakt.

Bovenstaande betekent dat aan sommige aanvragen in 2021 nagenoeg niet gewerkt kan worden en dat we nog geen volledige helderheid kunnen geven over de precieze doorlooptijden van alle ingediende aanvragen. Indien u vragen heeft over uw lopende aanvraag kunt u contact opnemen met de projectleider.