Tarieven aanvragen gewasbeschermingsmiddelen

De aanvraagtarieven gewasbeschermingsmiddelen zijn ingedeeld in drie categorieën met daaronder 9 soorten tarieven;

A.Tarieven voorschot/nacalculatie

 1. Aanvraagtarief werkzame stof dossiers
 2. Aanvragen met Ctgb alszonale Rapporteur Member State (zRMS)
 3. Nationale uitbreiding met kleine toepassingen (NLKUG)

B. Tarieven gewasbescherming (vaste tarieven)

 1. Aanvragen met Ctgb als Concerned Member State (CMS)
 2. Aanvraag Wederzijdse erkenning
 3. Wijzigingsaanvraag waarbij alleen nationaal addendum hoeft te worden beoordeeld
 4. Afleiden maximale residulimiet (MRL)

Tarieven gewasbescherming overige aanvragen

 1. Overige aanvragen zonder beoordeling
 2. Aanvraag met beoordelingskosten (plus het  aanvraagtarief)

Voorschot en nacalculatie

Voor de aanvragen waarvoor tarieven op basis van een voorschot en nacalculatie gelden (categorie 1, 2 en 3), is het vooraf lastig te voorspellen hoeveel uren de beoordeling gaat kosten en is er een grote variatie in benodigde beoordelingstijd. Het voorschotbedrag zoals aangegeven in het tarievenbesluit 2020 is gebaseerd op de totale kosten voor een gemiddeld dossier, maar de verschillen tussen de dossiers zijn groot.

Het Ctgb brengt het voorschot in rekening aan het begin van de aanvraag, voordat het dossier inhoudelijk is bekeken. Er kan van het voorschot worden afgeweken als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als de aanvrager dit verzoekt in de aanbiedingsbrief bij indiening van het dossier, of als hier eerder afspraken over zijn gemaakt tijdens een PSM. Als het Ctgb aanvullende gegevens moet opvragen, kan ook een aanvullend voorschot in rekening worden gebracht. Uiteindelijk worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De ervaring leert dat de totale kosten voor een aanvraag sterk bepaald worden door:

 • Aantal werkzame stoffen
 • Aantal aangevraagde toepassingen
 • Aantal studies
 • Aantal co-formulanten
 • De dossierkwaliteit
 • Het aantal processtappen dat word doorlopen: voor aanvragen die ingetrokken worden door de aanvrager, of die na de intake niet ontvankelijk worden verklaard zijn de kosten lager.

Ter indicatie is hieronder aangegeven wat in 2019 de minimale en maximale kosten waren per aanvraagtype , om mede te laten zien hoe groot de verschillen zijn.

Aanvraagtype

Minimale kosten

Maximale kosten

Nederland zonale rapporteur

Nieuw middel

€22.109

€163.787

Wijziging middel

€8.678

€93.511

Zonale aanvraag CMS

€4.672

€43.084

Wederzijdse erkenning

€9.849

€39.868

Nationale uitbreiding kleine toepassingen

€2525

€43.004

Aanvraag maximale residu limiet

€2.178

€36.498

Werkzame stof

€12.500

€682.542

Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd.

Vast tarief

De vaste tarieven worden in twee delen betaald. Er wordt gestart met een vast aanvraagtarief dat direct na indienen wordt gefactureerd. Voor de evaluatie wordt vervolgens een tweede factuur verstuurd (vast tarief). Mochten na de eerste beoordeling vragen worden gesteld en is na levering van aanvullende gegevens een tweede beoordeling nodig, dan worden hiervoor opnieuw kosten in rekening gebracht op basis van de opnieuw te beoordelen dossieronderdelen.

Servicedesk

Behandeling van verzoeken aan de Servicedesk die meer dan 4 uur vergen, brengt het Ctgb in rekening; zie tarieven Servicedesk.