Worden de risico's van blootstelling via luchtwegen bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld?

Voor de beoordeling van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen is een aanvrager verplicht een groot aantal toxicologische studies aan te leveren. Zo ook studies waarbij blootstelling plaatsvindt via de luchtwegen (acute inhalatie, herhaalde blootstelling via inhalatie). Hierbij wordt niet specifiek gekeken naar COPD maar wel naar ontstekingen aan de luchtwegen, een belangrijke indicator van COPD. Deze risicobeoordeling vormt vervolgens de basis voor de eventuele toelating van een gewasbeschermingsmiddel.

Voorziet het toetsingskader daarin?

Het huidige toetsingskader (EU datarequirements Regulation (EC) 283/2013) behandelt acute en herhaalde blootstelling via inhalatie. Ontstekingen aan de luchtwegen, welke een belangrijke indicator zijn voor COPD, worden opgemerkt in aan te leveren inhalatiestudies.

Is het nodig het toetsingskader aan te passen?

Op basis van de uitkomsten en opzet van het promotieonderzoek is er op dit moment geen aanleiding om het toetsingskader aan te passen.