Basisstof

Een basisstof is een stof die al voor een ander doel op de markt is, maar ook voor gewasbeschermingsdoeleinden mag worden gebruikt b.v. voedingsmiddelen zoals natuurazijn of bier. Eventuele risico’s zijn namelijk al bij het oorspronkelijke gebruik bepaald. Let wel: de basisstof mag wél worden toegepast voor gewasbeschermingsdoeleinden, maar níet als gewasbeschermingsmiddel worden verkocht.

Een basisstof heeft per definitie een laag risico en heeft geen effect op de hormoonhuishouding, het immuunsysteem of (de ontwikkeling van) het zenuwstelsel.

Goedgekeurde basisstoffen

Voor iedere basisstof is Nederlandstalige informatie voor de gebruikers beschikbaar. De goedgekeurde basisstoffen staan met de Nederlandstalige officiële gebruiksvoorwaarden ook in onze toelatingendatabank. Zoek met uitgebreide filters en met toelatingstype 'basisstof'.

De officiële Engelstalige gebruiksvoorwaarden en de vereisten voor de basisstoffen zijn vermeld in het beoordelingsrapport van de betreffende stof, deze zijn te raadplegen via de EU Pesticides database. In deze databank is via uitgebreid zoeken (search options) informatie over de verschillende basisstoffen te raadplegen.

Goedgekeurde basisstoffen mogen in de gewasbescherming alleen worden gebruikt voor het goedgekeurde gebruik en mogen niet op de markt worden gebracht als gewasbeschermings­middel.

Aanvraag van een basisstofgoedkeuring

Elke belanghebbende kan een aanvraag voor een basisstof indienen, met inbegrip van de lidstaten zelf. Een aanvraag wordt op Europees niveau ingediend; het Ctgb heeft hierbij geen rol. Zie voor meer informatie over de procedure en de goedkeuringseisen de website van de Europese Commissie.

Een basisstof wordt door de Commissie goedgekeurd na een wetenschappelijke beoordeling door EFSA én na raadpleging van alle lidstaten. De hele procedure duurt ongeveer een jaar. De goedkeuring van een basisstof heeft geen expiratiedatum (ongelimiteerde tijd) en er geldt geen bescherming van de aanvraaggegevens.

Etikettering

De volgende regels moeten worden gevolgd bij het etiketteren van basisstoffen:

  • Het product mag niet in een andere samenstelling op de markt worden gebracht dan het product dat is goedgekeurd als basisstof, eventueel gemengd met gewone verdunner zoals water.
  • Het product mag niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht. Op de belangrijkste zijde van de verpakking mag daarom in woord en/of beeld geen melding worden gemaakt (of de suggestie worden gewekt) van een gewasbeschermingstoepassing.
  • De belangrijkste zijde van de verpakking is gelijk aan die van het oorspronkelijke product (indien het product ook voor andere doeleinden op de markt is), en/of maakt prominent melding van het oorspronkelijke gebruik van het product en/of vermeldt de naam van de basisstof.
  • Op de belangrijkste zijde van de verpakking mag daarnaast kort melding worden gemaakt dat het middel is goedgekeurd als basisstof volgens art. 23 van Verordening 1107/2009/EC, en wordt bij voorkeur verwezen naar meer informatie op een website, bijsluiter en/of andere en minder belangrijke kant van de verpakking.
  • Wanneer wordt verwezen naar een website, bijsluiter of andere (minder belangrijke) kant van de verpakking, dan mag daar informatie worden gegeven over de toepassing(en) en de voorwaarden waarvoor het middel als basisstof is goedgekeurd. Deze informatie moet overeenkomen met de voorschriften zoals deze bij de Europese goedkeuring als basisstof zijn vastgesteld en vertaald te vinden zijn op de Ctgb-website. Wanneer informatie op de andere (minder belangrijke) kant van de verpakking wordt gegeven, dan mag de tekst niet prominent aanwezig zijn.
  • Op de verpakking moeten alle vermeldingen staan die verplicht zijn voor het oorspronkelijke gebruik waarvoor het middel op de markt werd gebracht zoals bijvoorbeeld (veiligheids)symbolen, waarschuwingszinnen, aanwezigheid van allergenen, bijzondere aanbevelingen, etc.