Bee Guidance (bijenrichtsnoer)

Om bijen en andere bestuivers te beschermen publiceerde de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2013 een eerste Bee Guidance. Dit bijenrichtsnoer beschrijft hoe producenten die een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel aanvragen, moeten onderbouwen dat gebruik van hun middel veilig is voor bijen. Op de Bee Guidance kwamen veel reacties, wat op Europees niveau tot een langdurige discussie leidde over de concrete veiligheidseisen. De Europese Commissie gaf daarop in maart 2019 EFSA mandaat om het bijenrichtsnoer op onderdelen te herzien. EFSA heeft voor deze herziening een werkplan opgesteld dat ook rekening houdt met de consultatie van de risicobeoordelende instanties van de lidstaten, in Nederland het Ctgb. EFSA publiceerde op 18 juli 2022 een eerste concept van het herziene bijenrichtsnoer en legde dit ter publieke consultatie voor.

Zowel het Ctgb als de Nederlandse overheid willen tot een praktisch uitvoerbaar guidance document komen, dat bijen goed beschermt en gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, en dat zo snel mogelijk kan worden gebruikt. Deze wens heeft het Ctgb gedurende de afgelopen jaren steeds uitgesproken en onder andere verwoord in recente brieven van de minister aan de Tweede Kamer. (Zie hieronder.)

Ctgb-reacties EFSA-consultatie bijenrichtsnoer

  • Appreciatie van het EFSA bijenrichtsnoer 2023’
  • Ctgb-reactie op de EFSA-consultatie van het concept van het herziene bijenrichtsnoer.
  • Ctgb-advies over het voorstel van de Europese Commissie (EC) over te hanteren beschermdoelen voor hommels en solitaire (wilde) bijen binnen het bijenrichtsnoer; zie ook de Kamerbrief van LNV, d.d. 16-05-2022.
  • Ctgb-advies over beschermdoel van de honingbij aan de minister van LNV voor de bespreking in de vergadering van de Europese Commissie van 23-02-2021; het advies is een bijlage van de LNV Kamerbrief d.d. 19-02-2021.
  • Stakeholder and MS consultation on the preliminary considerations and planned methods for the revision of Tier 1 risk assessment schemes of EFSA’s 2013 guidance document.
  • de reactie op het EFSA-conceptprotocol voor het bepalen van de achtergrondsterfte van bijen die het Ctgb samen met de WUR en het RIVM heeft opgesteld en bij EFSA ingediend.
  • de Ctgb-reactie op de EFSA-consultatie van het bijenrichtsnoer.