Bijenrichtsnoer (Bee Guidance)

Het bijenrichtsnoer (Bee Guidance) beschrijft hoe aanvragers van een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen moeten onderbouwen dat gebruik van hun middel veilig is voor bijen. Een goed bijenrichtsnoer dient een groot maatschappelijk belang.

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA publiceerde in 2013 een eerste richtsnoer. Op dat richtsnoer volgden erg veel reacties. Dit leidde tot een langdurige discussie op Europees niveau over de concrete eisen. In maart 2019 gaf de Europese Commissie aan EFSA mandaat om binnen twee jaar het bijenrichtsnoer op onderdelen te herzien. EFSA heeft voor deze herziening een werkplan opgesteld dat ook rekening houdt met de consultatie van de risicobeoordelende instanties van lidstaten, in Nederland het Ctgb.

Het Ctgb gaat bij zijn reacties uit van de wens van zowel het Ctgb als van de Nederlandse overheid om te komen tot een praktisch uitvoerbaar richtsnoer dat bijen goed beschermt, dat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke overwegingen en dat zo snel als mogelijk kan worden gebruikt. Deze wens heeft het Ctgb gedurende de afgelopen jaren steeds uitgesproken en onder andere verwoord in recente brieven van de minister aan de Tweede Kamer.

Ctgb-reacties EFSA-consultatie bijenrichtsnoer

In maart 2019 heeft de Europese Commissie aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) het mandaat gegeven om binnen twee jaar het bijenrichtsnoer (de Bee Guidance) op onderdelen te herzien. EFSA biedt de nationale beoordelingsautoriteiten de gelegenheid daarover mee te praten. Hieronder staan:

  • Ctgb-advies over beschermdoel van de honingbij aan de minister van LNV voor de bespreking in de vergadering van de Europese Commissie van 23-02-2021; het advies is een bijlage van de LNV Kamerbrief d.d. 19-02-2021.
  • Stakeholder and MS consultation on the preliminary considerations and planned methods for the revision of Tier 1 risk assessment schemes of EFSA’s 2013 guidance document.
  • de reactie op het EFSA-conceptprotocol voor het bepalen van de achtergrondsterfte van bijen die het Ctgb samen met de WUR en het RIVM heeft opgesteld en bij EFSA ingediend.
  • de Ctgb-reactie op de EFSA consultatie van het bijenrichtsnoer.