Classificatie: doorlopend toetsen aan technische en wetenschappelijke inzichten

Als een toelatinghouder een product heeft met een werkzame stof, oplosmiddel of andere hulpstof waarvan de classificatie verandert, is hij verplicht de gevolgen daarvan door te rekenen en zo nodig een administratieve wijzigingsaanvraag in te dienen.

Doorlopend wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Dit kunnen werkzame stoffen zijn, oplosmiddelen of andere hulpstoffen. Aanpassingen van de lijst worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress).

Wijzigingsaanvraag

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Producenten moeten daar dus op bedacht zijn, want het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van de ECHA. Nadat het Ctgb een besluit heeft genomen, kan het etiket worden aangepast.

Aanpassing CLP-verordening met de 18e ATP

In de periode december 2019 – december 2020 heeft het Risk Assessment Committee een aantal geharmoniseerde classificaties van stoffen vastgesteld of gewijzigd. Deze classificaties zijn opgenomen in de gewijzigde bijlage VI van de CLP-verordening met de 18de ATP, Verordening (EU) 2022/692. Als onderdeel van de wijziging zijn – waar relevant – ook acute toxiciteitswaardes (ATE), m-factoren of specifieke concentratielimieten toegevoegd.

Van 17 stoffen is de classificatie aangepast, 39 stoffen zijn opgenomen en 1 stof is verwijderd. Van deze stoffen zijn er 6 werkzame stoffen van biociden en 13 werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten.

Voor bestaande toelatingen is naleving van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht, om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 23 november 2023.

16e en 17e ATP

In 2021 zijn er twee aanpassingen van de CLP-verordening gepubliceerd (de verordening voor classificatie, etikettering en verpakking). Op 20 april 2021 is Verordening 2021/643 (16e ATP) gepubliceerd, dit betreft een wijziging van bijlage VI, deel 1. Op 28 mei 2021 is Verordening 2021/849 (17e ATP) gepubliceerd tot aanpassing van de geharmoniseerde classificatie in deel 3, tabel 3 van bijlage VI. Deze verordeningen passen de CLP- verordening aan.

In de 16e ATP is de formulering van een aantal noten in deel 1, bijlage VI verbeterd. Daarbij zijn noot J tot en met R van sectie 1.1.3.1 en noot 8 en 9 van sectie 1.1.3.2 aangepast in de bewoording. In de 17e ATP zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) in 2019 een opinie heeft gepubliceerd. Er zijn 22 nieuwe classificaties van stoffen opgenomen, 39 classificaties zijn aangepast en 1 classificatie is verwijderd. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten.

In de 17e ATP is de lijst met geharmoniseerde classificatie en labelling (C&L) van stoffen bijgewerkt en aangevuld (deel 3, tabel 3 van bijlage VI). Hierop is de geharmoniseerde classificatie van 17 werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden opgenomen en is van 31 werkzame stoffen de classificatie gewijzigd en indien van toepassing aangevuld met acute toxiciteitsschattingen (ATE) en m-factoren. Het Ctgb neemt de nieuwe of gewijzigde classificatie van stoffen volgens de 17e ATP mee in de etikettering van middelen die in aanvraag zijn.

Voor bestaande toelatingen is naleving van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht, om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 17 december 2022

15e ATP

Met de 15e ATP Verordening (2020/1182) is de CLP Verordening (1272/2008) aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Bijlage VI is aangepast met de geharmoniseerde classificatie voor de stoffen waarover het risk assessment committee van ECHA in 2018 een besluit heeft genomen. Bij deze aanpassing is ook de geharmoniseerde classificatie van een aantal werkzame stoffen voor gewasbescherming en biociden opgenomen of gewijzigd. De aanpassingen zijn 20 dagen na de publicatie op 31-8-2020 in werking getreden en de overgangstermijn voor aanpassing loopt tot 1 maart 2022.