Classificatie: doorlopend toetsen aan technische en wetenschappelijke inzichten

Als een toelatinghouder een product heeft met een werkzame stof, oplosmiddel of andere hulpstof waarvan de classificatie verandert, is hij verplicht de gevolgen daarvan door te rekenen en zo nodig een administratieve wijzigingsaanvraag in te dienen.

Doorlopend wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Dit kunnen werkzame stoffen zijn, oplosmiddelen of andere hulpstoffen. Aanpassingen van de lijst worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress).

Wijzigingsaanvraag

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Producenten moeten daar dus op bedacht zijn, want het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van de ECHA. Nadat het Ctgb een besluit heeft genomen, kan het etiket worden aangepast.

15e ATP

Met de 15e ATP Verordening (2020/1182) is de CLP Verordening (1272/2008) recent aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Bijlage VI is aangepast met de geharmoniseerde classificatie voor de stoffen waarover het risk assessment committee van ECHA in 2018 een besluit heeft genomen. Bij deze aanpassing is ook de geharmoniseerde classificatie van een aantal werkzame stoffen voor gewasbescherming en biociden opgenomen of gewijzigd. De aanpassingen zijn 20 dagen na de publicatie op 31-8-2020 in werking getreden en de overgangstermijn voor aanpassing loopt tot 1 maart 2022.