Aanpassingen stofclassificatie melden

Als de classificatie (indeling) van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Het kan zijn dat zij het etiket moeten aanpassen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van ECHA.

Doorlopend wordt getoetst of de classificatie van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Dit kunnen werkzame stoffen zijn, oplosmiddelen of andere hulpstoffen. Aanpassingen van de lijst worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress). Dit jaar zijn er twee aanpassingen van de CLP-verordening gepubliceerd (de verordening voor classificatie, etikettering en verpakking). Op 20 april 2021 is Verordening 2021/643 (16de ATP) gepubliceerd, dit betreft een wijziging van bijlage VI, deel 1. Op 28 mei 2021 is Verordening 2021/849 (17de ATP) gepubliceerd tot aanpassing van de geharmoniseerde classificatie in deel 3, tabel 3 van bijlage VI. Deze verordeningen passen de CLP- verordening aan.

In de 16de ATP is de formulering van een aantal noten in deel 1, bijlage VI verbeterd. Daarbij zijn noot J tot en met R van sectie 1.1.3.1 en noot 8 en 9 van sectie 1.1.3.2 aangepast in de bewoording. In de 17de ATP zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) in 2019 een opinie heeft gepubliceerd. Er zijn 22 nieuwe classificaties van stoffen opgenomen, 39 classificaties zijn aangepast en 1 classificatie is verwijderd. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten.

In de 17de ATP is de lijst met geharmoniseerde classificatie en labelling (C&L) van stoffen bijgewerkt en aangevuld (deel 3, tabel 3 van bijlage VI). Hierop is de geharmoniseerde classificatie van 17 werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden opgenomen en is van 31 werkzame stoffen de classificatie gewijzigd en indien van toepassing aangevuld met acute toxiciteitsschattingen (ATE) en m-factoren. Het Ctgb neemt de nieuwe of gewijzigde classificatie van stoffen volgens de 17de ATP mee in de etikettering van middelen die in aanvraag zijn.

Voor bestaande toelatingen is naleving van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht, om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 17 december 2022.