Wanneer werd glyfosaat voor het eerst in de Europese Unie beoordeeld?

In de EU zijn gewasbeschermingsmiddelen sinds 1993 aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen. De werkzame stof moet eerst op EU-niveau worden goedgekeurd. Vervolgens kunnen de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen toelaten die zo’n goedgekeurde stof bevatten.
Glyfosaat werd op EU-niveau voor het eerst goedgekeurd op 01/07/2002. De procedure verliep als volgt:

  • Duitsland werd als rapporterende lidstaat aangewezen door de Europese Commissie en heeft een evaluatieverslag (een ‘draft assessment report’ of DAR) opgesteld;
  • experts van alle lidstaten hebben het Duitse verslag nagekeken ; de experts hebben de Duitse DAR ook in een vergadering besproken;
  • de Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten besloten tot de goedkeuring van glyfosaat. Het verslag van de Commissie is openbaar.

Er werd onder andere geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn.

De EU-goedkeuring liep ten einde op 30 juni 2016. Er werd een aanvraag tot vernieuwing van de goedkeuring ingediend. Duitsland was opnieuw de rapporteur. Het gedetailleerde Duitse evaluatieverslag dateert van december 2013 en staat op de website van de European Food Safety Authority (EFSA).

Het dossier dat werd beoordeeld door Duitsland bevat niet alleen studies uitgevoerd in opdracht van de producent, maar ook alle relevante tijdens de laatste 10 jaar gepubliceerde studies, waaronder ook deze beoordeeld door het IARC. Duitsland heeft een groter aantal studies inzake kankerverwekkende eigenschappen beoordeeld dan het IARC.

Duitsland heeft besloten dat er zeer beperkte aanwijzingen zijn van kankerverwekkende eigenschappen in proeven uitgevoerd op muizen met overdreven hoge doses, maar echter onvoldoende om glyfosaat in te delen als kankerverwekkend.

Naar aanleiding van het Duitse verslag heeft EFSA een vergadering met experts gewijd aan de toxicologische eigenschappen van glyfosaat. EFSA, als wetenschappelijke onafhankelijke organisatie, publiceerde haar conclusie op 12 november 2015. EFSA concludeert dat glyfosaat niet als kankerverwekkend moet worden ingedeeld. De Europese commissie liet vervolgens glyfosaat in december 2017 voor een beperkte periode van 5 jaar toe, en niet voor de gangbare periode van 10 jaar.

De stof moet daarom na vijf jaar, dus uiterlijk in december 2022, opnieuw zijn beoordeeld. Vanwege het zeer uitgebreide aanvraagdossier voor glyfosaat, besloot de EU dat een groep van lidstaten gezamenlijk de volgende beoordeling doet. Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden vormen samen deze groep en werken onder de naam ‘Assessment Group on Glyphosate’ (AGG). De AGG heeft op 15 juni 2021 de concept-risicobeoordeling naar EFSA en ECHA gestuurd, die het rapport en het CLH-dossier (voorstel voor classificatie en etikettering) publiceerden en voorlegden voor openbare consultatie en consultatie bij de lidstaten. Op de EFSA website staat hier actuele informatie over.

Zie voor de actuele stand van zaken het onderwerpdossier glyfosaat.