Hoe gevaarlijk is glyfosaat voor het leefmilieu?

Glyfosaat heeft een relatief gunstig profiel wat de impact op het leefmilieu betreft: voor de meeste groepen van niet-doelorganismen heeft EFSA vastgesteld dat het risico laag is. Dat geldt voor waterorganismen, bijen, niet-doelarthropoden, aardwormen, bodemmacro-organismen en bodemmicro-organismen. Voor vogels en zoogdieren is het beeld iets meer genuanceerd: voor enkele scenario’s waren onvoldoende gegevens voorhanden om een verfijnde risico-evaluatie te verrichten terwijl de ‘first tier’ (d.w.z. de minst verfijnde) evaluatie niet toeliet tot een laag risico te besluiten. Niettemin is ook ten aanzien van deze groepen het globale beeld veeleer gunstig, en heeft EFSA dan ook geen enkele ‘issue that could not be finalised’ of ‘critical area of concern’ geïdentificeerd op het vlak van het leefmilieu, wat zou duiden op nader te onderzoeken of problematische eigenschappen. Ook inzake mogelijke grondwaterbesmetting is de EFSA-conclusie geruststellend.