CBb doet uitspraak over verzoek Bijenstichting tot openbaarmaking imidacloprid-studies

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in een al lang lopende beroepsprocedure over openbaarmaking van studies over imidacloprid. In deze procedure waren naast het Ctgb ook de Bijenstichting en BayerCropScience betrokken. Het CBb heeft het besluit van het Ctgb tot openbaarmaking van een aantal studies, en het vertrouwelijk houden van andere, vernietigd. Het CBb stelt in de uitspraak dat het Ctgb onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Ctgb bepaalde studies wel en andere studies niet openbaar gemaakt heeft. Het CBb draagt het Ctgb op binnen 4 maanden een besluit – beslissing op bezwaar – te nemen.

In 2011 vroeg De Bijenstichting het Ctgb een aantal studies over imidacloprid openbaar te maken. Het Ctgb besloot 19 maart 2013 dat 35 studies openbaar gemaakt konden worden en 49 niet. Tegen dit besluit tekende destijds zowel De Bijenstichting als Bayer – de eigenaar van de studies – beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb schorste in 2013 de openbaarmaking van de 35 studies. Het CBb vroeg vervolgens in 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie om uitleg van de Europese regels voor openbaarmaking van milieu-informatie (Richtlijn 2003/4). In november 2016 heeft het Hof van Justitie de aan hem voorgelegde vragen beantwoordt (ECLI:EU:C:2016:890) en de zaak terugverwezen naar het CBb, dat vervolgens op 12 april jl. uitspraak heeft gedaan.

Het Ctgb onderschrijft het principe van openbaarmaking van milieu-informatie binnen de wettelijke kaders. Informatie wordt openbaargemaakt, tenzij er – conform de wet – een specifiek belang is dat is gediend met de weigering om openbaar te maken.

Het Ctgb gaat de uitspraak van het CBb bestuderen en zal binnen de gestelde periode een nieuw besluit nemen op het openbaarmakingsverzoek. Daarbij zal het Ctgb rekening houden met de door het Hof van Justitie aangereikte objectieve factoren om te beoordelen of en zo ja in welke omvang de documenten ten aanzien waarvan de Bijenstichting om openbaarmaking heeft gevraagd openbaar moeten worden gemaakt.