Vernieuwing toelating rodenticiden onder strenge voorwaarden

Rodenticiden op basis van anticoagulantia zijn onmisbaar om mensen, dieren, gebouwen en voorraden tegen ziekte, vervuiling en knaagschade te beschermen. Gebruik van deze middelen heeft echter ook een keerzijde, namelijk een verhoogd risico op vergiftiging van andere dieren. Bovendien zijn de stoffen veelal persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) en mogen ze niet in het milieu terechtkomen. Er zijn op dit moment echter onvoldoende alternatieven beschikbaar om rodenticiden op basis van anticoagulantia te vervangen.

In 2017 zijn de werkzame stoffen opnieuw goedgekeurd vanwege hun noodzaak en bij gebrek aan voldoende alternatieven. Vanwege de diverse risico’s worden de middelen op basis van deze stoffen nu alléén opnieuw toegelaten onder strenge voorwaarden en voorschriften om de risico’s tot een minimum te beperken. Deze voorschriften (‘SPC AVKs translations’) zijn gepubliceerd op de ECHA-website en worden opgenomen op het SPC (Summary of Product Characteristics) van alle middelen op basis van anticoagulantia.

Bij het opstellen van een SPC  voor een Nederlandse toelating gebruikt het Ctgb restrictiezinnen die Europees zijn vastgesteld. Deze zinnen staan op de ECHA-website. Indien van toepassing – worden daar zinnen aan toegevoegd die zijn toegesneden op de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld: buiten uitsluitend gebruiken volgens geïntegreerde plaagdierbestrijding, of volg voor afvalverwijdering de voor Nederland-specifieke voorschriften.

Daarnaast zijn bij de vernieuwing de afwegingsgronden van een aantal toepassingen opnieuw tegen het licht gehouden en vastgesteld. In Nederland worden rodenticiden op basis van anticoagulantia alleen toegelaten voor toepassing in speciale (manipulatiebestendige) lokaasdozen of -kisten. De middelen worden alleen toegepast tegen huismuizen in gebouwen, en tegen ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen en riolen. In Nederland worden anticoagulantia niet toegelaten voor gebruik  in het open veld, in holen en bij vuilnisbelten, en mogen ze niet permanent worden toegepast.