Gebruik gewasbeschermingsmiddelen leidt niet tot gezondheidsrisico’s omwonenden

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico’s. De veilige grenswaarden worden niet overschreden. Die conclusie trekt het Ctgb naar aanleiding van het recent gepubliceerde Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld.

Naar aanleiding van beide onderzoeken maakte het Ctgb een advies voor de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overall conclusie is dat beide onderzoeken naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden van landbouwgebieden laten zien dat onder realistische gebruiksomstandigheden de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Er is voor het Ctgb dan ook geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen.

Uit het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) blijkt dat het OPEX-blootstellingsmodel met de nieuwe gegevens uit het onderzoek verder verfijnd kan worden. Aangezien het hier gaat om Europees geharmoniseerde beoordelingsmethodiek, beveelt het Ctgb aan om al het onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen te doen binnen de Europese context. Het Ctgb ondersteunt dat het RIVM de binnen OBO verzamelde gegevens heeft aangeboden aan het Europees Agentschap voor de voedselveiligheid (EFSA) voor een  herziening van het OPEX-model.