Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2020

In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De Atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Op 1 oktober 2021 is de update van deĀ Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2020 gepubliceerd. In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2022 de data van 2020 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum Fate & behaviour (Part B, sectie 8).

N.B.

Het team achter de bestrijdingsmiddelenatlas heeft aangegeven dat dit jaar een aantal specifieke deelproducten van de bestrijdingsmiddelenatlas pas later worden geactualiseerd met de metingen van 2020. Dit betreft onder andere de koppeling met het landgebruik. Totdat de koppeling met landgebruik over 2018-2020 beschikbaar is, zal Ctgb daarom gebruikmaken van de koppeling over 2017-2019.