Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2021

In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De Atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Op 4 oktober 2022 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2021 gepubliceerd. In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Sommige actieve stoffen hebben zowel een toepassing in gewasbeschermingsmiddelen als in biociden. Vanaf deze update wordt er in de bestrijdingsmiddelenatlas actief onderscheid gemaakt tussen de toelatingsnorm voor gewasbeschermingsmiddelen en de toelatingsnorm voor biociden. Ook worden voor stoffen waarvan de toelating (als gewasbeschermingsmiddel en/of als biocide) recent vervallen is de toelatingsnormen nog steeds getoond (voorheen verviel de presentatie van de toelatingsnorm in de bestrijdingsmiddelenatlas als de toelating verviel).  Zie de bestrijdingsmiddelenatlas (nieuws) voor nadere toelichting.  

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2023 de data van 2021 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum Fate & behaviour (Part B, sectie 8).