CLP Verordening aangepast met de 21ste ATP

In de 21ste ‘Adaptation to Technical Progress’ (ATP) zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) in de periode van maart – november 2021 een opinie heeft gepubliceerd. Deze gedelegeerde Verordening 2024/197 is op 5 januari 2024 gepubliceerd.  De classificatie van de stoffen is opgenomen of aangepast in bijlage VI. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten. 

Van 24 stoffen is de classificatie aangepast, waarvan 11 stoffen relevant zijn voor gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Van de 28 nieuwe stoffen die zijn opgenomen op de geharmoniseerde lijst zijn 5 stoffen die als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.  

Voor bestaande toelatingen is naleven van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht. Dit geeft leveranciers de gelegenheid de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 1 september 2025. 

Wijzigingsaanvraag 

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocideregister van ECHA.