Exportverklaring

Het Ctgb verstrekt op verzoek van een exporteur een ‘exportverklaring’. In de exportverklaring bevestigt het Ctgb dat het gewasbeschermingsmiddel of biocide voor de aangegeven toepassing(en) is toegelaten of geregistreerd conform de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden/Verordening Gewasbescherming (1107/2009) en dat dit gewasbeschermingsmiddel of biocide voor die toepassingen vrij verhandeld mag worden in Nederland.

Er wordt (op grond van het Verdrag van Rome - vrij handelsverkeer) geen exportverklaring afgegeven voor producten die bestemd zijn te worden verhandeld naar een andere lidstaat van de Europese Unie of de  Europese Vrijhandels Associatie (EVA of EFTA) die aan de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) deelneemt. Dus geen exportverklaringen voor:

  • EU: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Roemenie en Bulgarije.
  • EER: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Om het vrije handelsverkeer niet onnodig te belemmeren wordt in de exportverklaring niet het land waarnaar geëxporteerd wordt vermeld, maar wordt de verklaring opgesteld onder vermelding van “to whom it  may concern”.

Het Ctgb geeft de exportverklaring af aan het bedrijf die het gewasbeschermingsmiddel of biocide uitvoert naar het andere land (de exporteur). De verklaring kan in het Engels, Frans of Spaans worden opgesteld.

De exportverklaring wordt aangevraagd bij het Ctgb. Het verzoekformulier is verkrijgbaar bij het Ctgb. Het formulier kan, nadat het volledig is ingevuld, per post, of elektronisch worden ingediend.

Voor de behandeling van het verzoek is een tarief verschuldigd. Dit tarief is opgenomen in het Tarievenbesluit van het Ctgb. Raadpleeg voor het juiste tarief het Tarievenbesluit dat van toepassing is in het jaar dat  het verzoek voor een exportverklaring wordt ingediend.

Aan het exporteren en importeren van producten kunnen (strenge) voorwaarden gesteld worden en zijn veel documenten nodig. Voor meer informatie over internationale handel, de benodigde documenten,  voorwaarden voor het importeren en exporteren van producten en de legalisatie van documenten kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).