Verzoek om inlichtingen dierproeven

Alvorens een dierproef uit te zetten moet eerst worden vastgesteld of een dergelijke proef niet reeds is uitgevoerd.
U kunt bij het agentschap ECHA, via R4BP, een schriftelijk verzoek indienen om vast te stellen of er op grond van de Biocideverordening 528/2012 of Richtlijn 98/8/EC reeds proeven met gewervelde dieren of studies in samenhang met een eerdere aanvraag bij het agentschap of een bevoegde autoriteit zijn ingediend.

Middelen op basis van bestaande werkzame stoffen waarvan de Europese beoordeling nog niet is afgerond, worden onder de nationale regelgeving (overgangsrecht) beoordeeld en toegelaten. Voor aanvragen die nog onder de nationale regelgeving vallen, kan het schriftelijke verzoek om inlichtingen dierproeven rechtstreeks bij Ctgb worden ingediend met het formulier VIB.