Vrijstelling biociden

Een vrijstelling voor een biocide wordt verleend voor een periode van ten hoogste 180 dagen. De vrijstelling betreft een 'beperkt en gecontroleerd gebruik indien die maatregel noodzakelijk is wegens een niet op andere wijze te bestrijden gevaar voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu' (art 55 Verordening Biociden 528/2012; art 46 Wgb). De vrijstelling wordt verleend door de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Een verzoek voor een vrijstelling biociden kan bij het ministerie van I&W worden ingediend. 

Let op

Voor studies, ingediend ter onderbouwing van de vrijstellingsaanvraag gaat geen termijn voor dataprotectie lopen.

De toegekende vrijstelling kunt u vinden in de Staatscourant; zoeken met trefwoorden "Vrijstelling op grond van artikel 46".