Herregistratie biocide

Ter verduidelijking van de omschrijving van de herregistratieprocedure wordt het begrip “herregistratiebiocide” ingevoerd: een herregistratiebiocide is een in Nederland reeds toegelaten biocide waarvoor nog geen besluit tot herregistratie is genomen en waarvoor voor alle werkzame stof - productsoort combinaties waarvoor de biocide is toegelaten een besluit tot opname in de Unielijst is genomen.

Voor herregistratiebiociden dient een beoordeling te worden uitgevoerd in overeenstemming met de Gemeenschappelijke Beginselen van Biocidenverordening. Voor deze beoordeling moet een dossier beschikbaar zijn dat voldoet aan de vereisten van de verordening.

De herregistratiebeoordeling gebeurt uitsluitend op aanvraag. Aanvragers dienen hun aanvraag tot herregistratie in te dienen via R4BP3; dat door ECHA beschikbaar is gesteld. Zie de Registration Manual voor meer informatie.

Herregistratie middelen op basis van actief chloor

Herregistratiedossiers voor middelen op basis van actief chloor uit natriumhypochloriet, calciumhypochloriet en chloor moeten voor 1 januari 2019 zijn ingediend. Gebruik bij het opstellen van het dossier de speciale template voor het Product Assessment Report (de PAR) met daarbij een instructie voor het invullen van het SPC (Summary of Product Characteristics).