Herregistratie biocide

Ter verduidelijking van de omschrijving van de herregistratieprocedure wordt het begrip “herregistratiebiocide” ingevoerd: een herregistratiebiocide is een in Nederland reeds toegelaten biocide waarvoor nog geen besluit tot herregistratie is genomen en waarvoor voor alle werkzame stof - productsoort combinaties waarvoor de biocide is toegelaten een besluit tot opname in de Unielijst is genomen.

Voor herregistratiebiociden dient een beoordeling te worden uitgevoerd in overeenstemming met de Gemeenschappelijke Beginselen van Biocidenverordening. Voor deze beoordeling moet een dossier beschikbaar zijn dat voldoet aan de vereisten van de verordening.

De herregistratiebeoordeling gebeurt uitsluitend op aanvraag. Aanvragers dienen hun aanvraag tot herregistratie in te dienen via R4BP3; dat door ECHA beschikbaar is gesteld. Zie de Registration Manual voor meer informatie.

Een herregistratieaanvraag dient dezelfde stof(fen) te bevatten als de oorspronkelijke aanvraag en PT’s te hebben die vallen binnen de goedgekeurde stof/PT combinatie.
U wordt vriendelijk gevraagd om bij uw aanvraag in R4BP een overzicht te leveren (een template hiervoor vindt u op de ECHA website) van de Nationale toelatingen/registraties die middels uw BPR aanvraag worden geherregistreerd. Alleen deze middelen kunnen profiteren van de overgangsmaatregelen van artikel 89 van de BPR.
Indien er onduidelijkheid is bij Ctgb onder welke R4BP aanvraag uw bestaande toelating wordt geherregistreerd, wordt u gevraagd door het Ctgb om ons te informeren over het case nummer.

Herregistratie middelen op basis van actief chloor

Herregistratiedossiers voor middelen op basis van actief chloor uit natriumhypochloriet, calciumhypochloriet en chloor moeten voor 1 januari 2019 zijn ingediend. Gebruik bij het opstellen van het dossier de speciale template voor het Product Assessment Report (de PAR) met daarbij een instructie voor het invullen van het SPC (Summary of Product Characteristics).