Aanvraag onder BPR

Als de werkzame stof(fen) voor het relevante productsoort (product type, PT) op de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen staan, of voorkomen op Annex I van de Biocidenverordening, valt de aanvraag voor uw product onder de verordening.

De verordening geldt ook voor biociden met een nieuwe werkzame stof of met werkzame stoffen waarvoor voor de relevante PT's eerder een niet-plaatsingsbesluit is afgegeven. De aanvraag van werkzame stoffen verloopt via ECHA.

Wij verzoeken u vóór het indienen van een aanvraag, altijd contact opnemen met de accountmanager biociden, dr. Cindy van der Meer. Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder de Biocidenverordening te verkrijgen, kunt kiezen uit de onderstaande aanvraagtypen.

Tarieven

De verschillende typen aanvragen onder de Biocidenverordening worden gefactureerd op basis van werkelijke kosten. Voor Nationale en Unie-aanvragen en Grote wijzigingen wordt een standaardvoorschot gerekend voor een gemiddeld dossier, maar de verschillen tussen dossiers zijn groot. De volgende factoren hebben een grote invloed op de hoeveelheid werk en dus op het tarief dat uiteindelijk betaald moet worden voor de beoordeling van deze dossiers:

  • Als het een biocide product familie betreft: de omvang van de familie, met name het aantal metaSPCs
  • Een extra product type (PT)
  • Een extra werkzame stof, of substances of concern waarvoor een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd
  • Een extra gebruikerscategorie
  • Als een vergelijkende beoordeling nodig is omdat de werkzame stof is aangemerkt als ‘candidate for substitution’
  • Extra toepassingen waarvoor extra scenario’s beoordeeld moeten worden
  • Extra studies over de werkzame stof die moeten worden geëvalueerd
  • Het aantal co-formulanten
  • De beschikbaarheid van een guidance
  • De dossierkwaliteit

Voor aanvragen ingediend vóór 2018 werd één vast aanvraagtarief gerekend voor Nationale en Unie-aanvragen. Voor deze aanvragen worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht als een tweede beoordeling en/of peer review nodig is. Dit is vrijwel altijd het geval.